Visa allt om Azale Restaurang Aktiebolag
Visa allt om Azale Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 629 5 683 5 054 5 467 4 939 4 066 4 456 5 510 5 786 5 515
Övrig omsättning 35 - - - - - - - - 50
Rörelseresultat (EBIT) 627 638 449 839 324 79 32 449 295 215
Resultat efter finansnetto 579 638 449 799 325 94 32 449 313 233
Årets resultat 821 424 362 698 239 93 53 283 137 140
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 402 464 41 70 507 616 794 736 261 331
Omsättningstillgångar 1 117 757 1 030 1 399 1 127 811 605 1 768 1 842 1 569
Tillgångar 1 519 1 221 1 071 1 470 1 634 1 427 1 399 2 504 2 103 1 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 139 568 495 833 885 645 552 1 499 1 216 1 179
Obeskattade reserver 0 488 396 413 523 527 565 614 516 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 381 165 181 223 226 255 282 390 371 284
Skulder och eget kapital 1 519 1 221 1 071 1 470 1 634 1 427 1 399 2 504 2 103 1 900
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 363 362 507 600 565
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 652 1 333 1 516 1 615 879 1 147 1 254 1 312 1 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 462 329 426 518 444 494 666 731 665
Utdelning till aktieägare 0 250 350 700 750 0 0 1 000 0 100
Omsättning 5 664 5 683 5 054 5 467 4 939 4 066 4 456 5 510 5 786 5 565
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 938 947 842 911 823 678 637 787 723 689
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 395 354 278 324 358 285 289 351 336 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 640 655 495 915 455 209 143 545 378 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,95% 12,45% -7,55% 10,69% 21,47% -8,75% -19,13% -4,77% 4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,34% 52,25% 41,92% 57,07% 19,89% 6,59% 2,29% 17,93% 14,88% 12,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,16% 11,23% 8,88% 15,35% 6,58% 2,31% 0,72% 8,15% 5,41% 4,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,81% 73,90% 69,43% 77,56% 75,93% 74,27% 74,60% 74,72% 71,86% 73,07%
Rörelsekapital/omsättning 13,08% 10,42% 16,80% 21,51% 18,24% 13,67% 7,25% 25,01% 25,42% 23,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,98% 77,69% 75,06% 78,58% 77,75% 72,42% 69,22% 77,94% 75,49% 78,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 271,65% 417,58% 535,91% 595,96% 471,68% 287,45% 188,65% 436,92% 470,62% 518,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...