Visa allt om Hageby-Grillen Aktiebolag
Visa allt om Hageby-Grillen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 000 4 421 4 107 4 199 4 403 4 098 4 361 4 340 4 763 4 578
Övrig omsättning 2 32 114 200 163 - 8 1 045 8 13
Rörelseresultat (EBIT) 360 141 -395 -152 82 -269 -93 1 162 -26 183
Resultat efter finansnetto 368 142 -398 -156 78 -279 -102 1 151 -58 149
Årets resultat 368 142 -398 -156 58 49 88 476 3 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 288 269 312 551 845 1 141 1 438 1 718 1 073 1 421
Omsättningstillgångar 1 151 725 580 710 648 281 473 1 656 242 282
Tillgångar 1 439 994 892 1 261 1 492 1 422 1 911 3 374 1 315 1 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 829 461 319 717 874 815 766 781 305 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 347 575 80 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 281 285 285 285 294 129 283 455 482
Kortfristiga skulder 310 253 287 258 334 312 669 1 734 476 774
Skulder och eget kapital 1 439 994 892 1 261 1 492 1 422 1 911 3 374 1 315 1 702
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 200 204 202 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 394 1 534 1 427 1 353 1 062 880 826 899 896
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 560 617 590 555 478 466 398 432 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 002 4 453 4 221 4 399 4 566 4 098 4 369 5 385 4 771 4 591
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 714 632 587 600 629 585 623 620 680 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 296 279 307 288 273 220 225 206 217 184
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 406 183 -156 142 379 28 204 1 335 137 350
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,10% 7,65% -2,19% -4,63% 7,44% -6,03% 0,48% -8,88% 4,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,57% 14,19% -44,28% -12,05% 5,50% -18,92% -4,87% 34,44% -1,90% 10,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,36% 3,19% -9,62% -3,62% 1,86% -6,56% -2,13% 26,77% -0,52% 4,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,12% 65,71% 63,79% 63,94% 64,73% 59,71% 58,47% 57,95% 55,09% 57,51%
Rörelsekapital/omsättning 16,82% 10,68% 7,13% 10,76% 7,13% -0,76% -4,49% -1,80% -4,91% -10,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,61% 46,38% 35,76% 56,86% 58,58% 57,31% 53,47% 35,71% 27,57% 23,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 350,97% 262,06% 180,84% 252,33% 176,05% 71,47% 61,73% 92,10% 34,66% 28,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...