Visa allt om Hökåshallen Aktiebolag
Visa allt om Hökåshallen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 42 686 40 299 37 781 36 409 35 427 34 962 34 501 33 488 32 021 30 311
Övrig omsättning 798 743 706 668 583 577 621 570 545 526
Rörelseresultat (EBIT) 591 391 1 361 100 271 160 33 377 -250 155
Resultat efter finansnetto 582 384 1 357 98 268 163 33 370 -240 165
Årets resultat 256 199 734 74 132 96 24 267 6 147
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 441 1 984 1 336 1 340 1 592 1 770 1 402 1 283 1 459 1 401
Omsättningstillgångar 3 866 3 731 3 982 3 079 2 668 2 898 3 193 3 033 2 615 2 930
Tillgångar 6 306 5 715 5 318 4 420 4 260 4 668 4 595 4 316 4 074 4 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 054 2 114 1 915 2 080 2 007 1 874 1 778 1 755 1 488 1 482
Obeskattade reserver 1 035 787 663 259 259 173 143 143 143 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 217 2 814 2 741 2 080 1 995 2 621 2 674 2 419 2 444 2 455
Skulder och eget kapital 6 306 5 715 5 318 4 420 4 260 4 668 4 595 4 316 4 074 4 331
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 610 - - - - 0 180 460 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 940 3 544 4 046 3 527 3 616 3 729 3 179 3 072 2 967
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 689 1 222 1 505 1 149 1 210 1 241 1 038 1 061 1 171
Utdelning till aktieägare 251 315 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 484 41 042 38 487 37 077 36 010 35 539 35 122 34 058 32 566 30 837
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 10 9 9 9 9 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 881 3 664 3 778 4 045 3 936 3 885 3 833 3 721 3 558 3 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 567 477 617 520 536 552 489 510 464
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 068 808 1 738 442 631 503 265 637 2 407
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,92% 6,66% 3,77% 2,77% 1,33% 1,34% 3,02% 4,58% 5,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,37% 6,84% 25,61% 2,38% 6,41% 3,58% 0,81% 8,76% -5,62% 4,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,38% 0,97% 3,60% 0,29% 0,77% 0,48% 0,11% 1,13% -0,72% 0,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,63% 15,16% 16,88% 14,94% 15,06% 14,98% 13,67% 13,69% 13,09% 14,41%
Rörelsekapital/omsättning 1,52% 2,28% 3,28% 2,74% 1,90% 0,79% 1,50% 1,83% 0,53% 1,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,37% 47,73% 45,73% 51,63% 51,59% 42,88% 40,99% 43,10% 39,05% 40,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,35% 71,11% 84,20% 70,82% 58,35% 58,45% 68,59% 71,15% 61,66% 71,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...