Visa allt om Engelholms Glass Aktiebolag
Visa allt om Engelholms Glass Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 54 392 52 628 51 692 51 777 46 213 42 758 44 733 44 167 41 076 33 097
Övrig omsättning 213 498 242 295 220 211 303 259 311 331
Rörelseresultat (EBIT) 959 3 186 3 057 1 738 2 136 1 679 3 451 6 445 5 256 4 015
Resultat efter finansnetto 830 3 048 2 879 1 544 1 904 1 380 3 123 6 224 5 027 3 493
Årets resultat 845 3 398 2 293 867 847 776 1 266 3 227 2 654 1 422
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 394 17 745 17 733 13 682 13 197 14 654 15 990 14 495 10 548 9 656
Omsättningstillgångar 15 700 16 690 14 236 13 643 15 405 12 763 13 134 12 456 9 827 7 929
Tillgångar 33 094 34 436 31 969 27 325 28 602 27 417 29 124 26 951 20 375 17 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 048 14 904 15 208 13 615 13 248 12 801 12 525 11 559 8 183 5 660
Obeskattade reserver 6 556 6 822 7 806 8 002 7 785 7 219 6 923 5 557 3 739 2 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 192 5 786 5 285 1 854 4 266 4 678 5 089 5 501 3 998 5 637
Kortfristiga skulder 6 298 6 924 3 670 3 854 3 304 2 719 4 586 4 334 4 454 3 946
Skulder och eget kapital 33 094 34 436 31 969 27 325 28 602 27 417 29 124 26 951 20 375 17 585
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 1 807 1 633 1 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 9 383 9 196 8 291 7 958 7 764 5 829 5 518 4 480
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 3 681 3 070 2 923 2 729 2 476 2 326 2 454 2 099
Utdelning till aktieägare 352 700 700 700 500 400 500 300 100 131
Omsättning 54 605 53 126 51 934 52 072 46 433 42 969 45 036 44 426 41 387 33 428
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 39 38 35 35 34 35 32 31 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 360 1 349 1 360 1 479 1 320 1 258 1 278 1 380 1 325 1 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 354 347 354 325 323 296 316 316 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 338 5 666 5 645 4 193 4 622 4 048 5 389 7 922 6 547 5 151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,35% 1,81% -0,16% 12,04% 8,08% -4,42% 1,28% 7,53% 24,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,90% 9,26% 9,58% 6,39% 7,61% 6,22% 11,96% 23,97% 25,82% 22,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,76% 6,06% 5,93% 3,37% 4,71% 3,99% 7,79% 14,63% 12,81% 12,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,71% 59,82% 58,62% 56,21% 55,21% 54,30% 56,12% 58,02% 58,08% 55,49%
Rörelsekapital/omsättning 17,29% 18,56% 20,44% 18,91% 26,19% 23,49% 19,11% 18,39% 13,08% 12,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,92% 58,73% 66,62% 72,67% 67,55% 66,10% 60,52% 58,09% 53,69% 41,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,09% 144,87% 218,88% 192,53% 284,65% 238,98% 140,17% 155,79% 98,97% 65,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...