Visa allt om Campus Roslagen AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 65 649 62 364 61 179 50 808 61 668 52 467 49 427 51 692 65 129 62 080
Övrig omsättning 5 180 2 413 2 507 550 67 101 - 5 264 15 224 -
Rörelseresultat (EBIT) 13 807 8 114 15 318 8 830 20 329 12 104 12 008 -11 901 21 194 15 209
Resultat efter finansnetto 8 075 1 658 7 756 1 089 11 712 1 202 92 20 292 3 338 925
Årets resultat -2 017 246 4 336 0 9 000 2 215 29 312 2 193 -23
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 331 920 335 310 322 511 307 500 313 307 318 283 325 291 333 467 406 311 429 342
Omsättningstillgångar 18 685 13 630 24 373 26 551 18 047 16 570 20 924 61 615 50 140 15 323
Tillgångar 350 605 348 940 346 884 334 051 331 354 334 853 346 215 395 082 456 451 444 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 450 94 467 94 221 89 885 89 885 80 885 79 647 79 432 50 120 47 927
Obeskattade reserver 375 0 0 0 0 0 0 0 557 3 091
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 236 0 0 8 678
Långfristiga skulder 225 735 231 600 222 500 220 000 220 000 235 000 245 000 295 262 373 725 355 000
Kortfristiga skulder 32 044 22 873 30 163 24 166 21 469 18 968 20 332 20 390 32 049 29 968
Skulder och eget kapital 350 605 348 940 346 884 334 051 331 354 334 853 346 215 395 082 456 451 444 664
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 1 080 1 059 966 1 127
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 675 7 071 6 675 5 895 5 059 4 550 2 601 2 257 2 267 2 596
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 745 3 158 2 765 2 401 2 128 2 004 1 950 1 638 1 500 1 605
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 52 552 0 0
Omsättning 70 829 64 777 63 686 51 358 61 735 52 568 49 427 56 956 80 353 62 080
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 16 13 10 8 7 4 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 377 4 158 3 824 3 908 6 167 6 558 7 061 12 923 9 304 15 520
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 703 611 666 747 850 840 1 300 679 1 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 749 19 333 26 045 19 491 30 720 22 384 22 205 25 189 45 947 29 302
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,27% 1,94% 20,41% -17,61% 17,54% 6,15% -4,38% -20,63% 4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,94% 2,33% 4,42% 2,65% 6,14% 3,63% 3,48% 9,58% 4,70% 3,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,05% 13,03% 25,05% 17,39% 33,01% 23,18% 24,35% 73,26% 32,91% 25,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,35% -14,82% -9,46% 4,69% -5,55% -4,57% 1,20% 79,75% 27,78% -23,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,45% 27,07% 27,16% 26,91% 27,13% 24,16% 23,01% 20,11% 11,07% 11,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,31% 59,59% 80,80% 109,87% 84,06% 87,36% 102,91% 302,18% 156,45% 51,13%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...