Visa allt om Samarbetande Konsulter i Lidingö Aktiebolag
Visa allt om Samarbetande Konsulter i Lidingö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 33 145 38 774 45 161 55 128 63 540 73 400 40 419 43 746 51 593 48 191
Övrig omsättning - - - - - - - 188 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 473 66 1 391 15 885 15 398 20 525 1 264 2 595 6 888 7 463
Resultat efter finansnetto 1 139 2 429 2 441 17 255 17 186 21 008 1 760 2 616 8 464 7 891
Årets resultat 2 239 2 247 1 917 9 495 9 002 14 743 2 753 1 874 5 019 5 718
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 626 2 056 2 527 3 217 2 492 1 092 1 074 1 151 1 241 1 238
Omsättningstillgångar 24 273 32 848 43 122 40 756 52 426 50 741 22 495 21 247 23 062 22 818
Tillgångar 25 899 34 903 45 650 43 973 54 917 51 833 23 569 22 398 24 303 24 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 961 12 722 11 674 18 757 31 562 27 560 12 817 10 064 11 625 12 306
Obeskattade reserver 8 550 9 650 9 569 9 246 4 583 13 25 1 889 1 892 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 019 4 893 4 881 5 993 4 343 2 653 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 369 7 638 19 525 9 977 14 428 21 607 10 727 10 445 10 786 11 710
Skulder och eget kapital 25 899 34 903 45 650 43 973 54 917 51 833 23 569 22 398 24 303 24 056
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 3 099 2 488 2 248 1 564 1 089 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 15 615 16 268 12 343 13 967 12 635 9 907 10 518 10 400 9 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 6 104 6 126 7 386 7 787 8 058 4 343 4 376 4 145 3 386
Utdelning till aktieägare 0 10 000 1 200 9 000 22 301 5 000 0 0 3 435 5 700
Omsättning 33 145 38 774 45 161 55 128 63 540 73 400 40 419 43 934 51 593 48 191
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 20 19 20 24 20 19 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 657 1 939 2 258 2 901 3 177 3 058 2 021 2 302 2 580 2 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 126 1 162 1 118 1 266 1 276 1 195 842 916 800 775
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 366 174 1 473 15 947 15 452 44 677 1 341 2 685 6 984 7 870
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,52% -14,14% -18,08% -13,24% -13,43% 81,60% -7,61% -15,21% 7,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,40% 7,17% 5,69% 39,32% 31,33% 40,53% 7,48% 11,76% 34,83% 33,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,44% 6,46% 5,75% 31,36% 27,08% 28,62% 4,36% 6,02% 16,41% 16,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,00% 65,02% 52,25% 55,83% 59,80% 39,69% 29,12% 24,69% 23,79% 23,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,91% 58,02% 41,92% 59,06% 63,62% 53,19% 54,46% 51,15% 53,44% 51,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 329,39% 430,06% 220,86% 408,50% 363,36% 234,84% 209,70% 203,42% 213,81% 194,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...