Visa allt om Anton Håkanssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Anton Håkanssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 261 1 964 1 750 1 820 3 403 4 124 7 052 7 054 2 398 2 591
Övrig omsättning - 27 196 142 1 071 55 38 140 1 057 -
Rörelseresultat (EBIT) 922 363 -155 -398 1 888 1 708 3 548 3 616 464 -20
Resultat efter finansnetto 929 371 -147 -392 1 879 1 702 3 547 3 616 480 -25
Årets resultat 752 523 52 35 495 1 316 2 691 2 512 203 56
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 698 4 617 5 912 6 620 7 166 1 035 1 504 2 033 2 455 528
Omsättningstillgångar 5 717 3 936 2 429 1 964 1 769 520 1 039 345 483 2 095
Tillgångar 8 414 8 553 8 341 8 584 8 935 1 556 2 543 2 379 2 938 2 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 875 7 403 7 121 7 069 7 333 6 839 5 522 4 031 1 519 1 316
Obeskattade reserver 440 473 770 981 1 417 214 302 407 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 -6 176 -6 004 -2 569 728 728
Kortfristiga skulder 99 676 450 534 184 679 2 723 510 491 579
Skulder och eget kapital 8 414 8 553 8 341 8 584 8 935 1 556 2 543 2 379 2 938 2 623
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 413 493 493 489 412 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 226 467 789 867 613 416 1 126 1 300 970 892
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 61 125 190 315 263 179 498 548 499 454
Utdelning till aktieägare 190 280 240 0 300 400 0 1 200 0 0
Omsättning 2 261 1 991 1 946 1 962 4 474 4 179 7 090 7 194 3 455 2 591
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 3 2 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 261 982 875 607 1 134 2 062 1 763 1 764 799 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 322 305 493 396 430 546 531 586 627 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 416 858 333 165 2 433 2 241 4 077 4 148 889 310
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,12% 12,23% -3,85% -46,52% -17,48% -41,52% -0,03% 194,16% -7,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,04% 4,34% -1,76% -4,57% 21,19% 110,03% 139,52% 152,04% 16,44% -0,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,09% 18,89% -8,40% -21,54% 55,63% 41,51% 50,31% 51,28% 20,14% -0,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 248,47% 165,99% 113,09% 78,57% 46,58% -3,86% -23,88% -2,34% -0,33% 58,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,67% 90,87% 92,57% 91,26% 93,76% 449,66% 225,90% 182,05% 56,60% 50,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 774,75% 582,25% 539,78% 367,79% 961,41% 76,58% 38,16% 67,65% 98,37% 361,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...