Visa allt om S M Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 246 326 263 736 203 735 159 767 100 505 90 756 86 042 66 561 70 898 63 393
Övrig omsättning 2 057 1 267 602 652 1 595 37 2 172 175 190 760
Rörelseresultat (EBIT) 24 834 43 799 19 206 5 879 3 843 3 576 4 021 2 464 2 206 1 321
Resultat efter finansnetto 24 755 43 814 19 208 5 901 3 803 3 589 4 079 3 943 2 394 1 474
Årets resultat 10 674 14 277 11 820 3 845 2 407 2 349 2 159 3 108 1 625 746
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 343 7 127 6 865 5 108 4 024 5 187 4 195 5 289 5 143 6 730
Omsättningstillgångar 72 676 79 837 52 224 46 882 33 021 22 846 25 094 28 741 22 919 21 048
Tillgångar 78 019 86 964 59 088 51 990 37 045 28 033 29 289 34 030 28 062 27 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 120 15 446 21 169 9 349 6 005 4 597 4 248 3 941 7 832 6 557
Obeskattade reserver 20 986 17 269 11 804 7 794 6 846 6 200 6 159 4 572 4 428 4 346
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 031
Kortfristiga skulder 30 913 54 249 26 115 34 848 24 194 17 235 18 881 25 517 15 802 14 843
Skulder och eget kapital 78 019 86 964 59 088 51 990 37 045 28 033 29 289 34 030 28 062 27 778
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 735 1 740 - - - - - 0 1 252 954
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 680 17 009 - - 15 952 14 554 13 922 10 783 8 693 8 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 639 7 636 - - 6 287 6 188 6 191 4 893 4 163 2 740
Utdelning till aktieägare 6 500 0 5 000 0 500 1 000 0 0 2 000 350
Omsättning 248 383 265 003 204 337 160 419 102 100 90 793 88 214 66 736 71 088 64 153
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 43 42 43 39 36 36 28 26 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 008 6 133 4 851 3 716 2 577 2 521 2 390 2 377 2 727 2 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 655 680 615 605 599 582 583 557 558
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 839 46 972 21 937 8 023 6 027 5 338 5 566 4 430 4 283 3 013
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,60% 29,45% 27,52% 58,96% 10,74% 5,48% 29,27% -6,12% 11,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,83% 50,39% 32,51% 11,35% 10,45% 12,83% 13,96% 11,59% 8,62% 5,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,08% 16,61% 9,43% 3,69% 3,85% 3,96% 4,75% 5,93% 3,41% 2,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,14% 32,43% 51,12% 31,42% 18,15% 44,28% 27,43% 18,65% 52,95% 41,99%
Rörelsekapital/omsättning 16,95% 9,70% 12,82% 7,53% 8,78% 6,18% 7,22% 4,84% 10,04% 9,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,46% 33,25% 51,41% 29,68% 30,62% 33,65% 30,91% 21,48% 39,54% 35,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 231,50% 145,43% 196,43% 132,05% 133,42% 128,58% 129,05% 110,71% 143,57% 139,92%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...