Visa allt om Åkesson i Örlid AB
Visa allt om Åkesson i Örlid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 106 102 105 72 71 704 3 795 4 270 4 779 8 728
Övrig omsättning 105 - 187 - - 401 205 114 90 730
Rörelseresultat (EBIT) 68 3 18 -23 -141 77 -470 -228 -505 483
Resultat efter finansnetto 68 3 175 -23 -141 77 -470 -223 -455 487
Årets resultat 68 3 175 -23 -141 77 -470 -44 0 161
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 423 508 136 192 607 949 1 191 943 1 150
Omsättningstillgångar 1 178 1 162 1 321 1 587 1 838 1 765 2 129 2 289 3 185 4 051
Tillgångar 1 517 1 585 1 829 1 723 2 030 2 372 3 078 3 479 4 129 5 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 341 1 473 1 669 1 694 1 917 2 258 2 280 2 750 2 794 2 944
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 179 635
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 67 26 1 3 224 91
Kortfristiga skulder 176 113 159 29 45 88 797 726 931 1 531
Skulder och eget kapital 1 517 1 585 1 829 1 723 2 030 2 372 3 078 3 479 4 129 5 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 198 380 350 445 503
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 66 0 0 0 0 290
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 21 68 266 297 356 467
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 200 100 0 0 150
Omsättning 211 102 292 72 71 1 105 4 000 4 384 4 869 9 458
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 71 704 1 898 2 135 2 390 2 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 85 267 323 324 401 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 153 88 103 33 -72 192 -230 -24 -298 813
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,92% -2,86% 45,83% 1,41% -89,91% -81,45% -11,12% -10,65% -45,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,48% 0,19% 9,57% -1,33% -6,90% 3,29% -15,27% -6,38% -11,02% 9,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 64,15% 2,94% 166,67% -31,94% -197,18% 11,08% -12,38% -5,20% -9,52% 5,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 34,94% 24,58% 26,23% 20,72% 24,83%
Rörelsekapital/omsättning 945,28% 1 028,43% 1 106,67% 2 163,89% 2 525,35% 238,21% 35,10% 36,60% 47,16% 28,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,40% 92,93% 91,25% 98,32% 94,43% 95,19% 74,07% 79,05% 70,79% 65,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 669,32% 1 028,32% 830,82% 5 472,41% 4 084,44% 2 005,68% 263,11% 308,13% 337,70% 259,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...