Visa allt om Yxe Herrgård Aktiebolag
Visa allt om Yxe Herrgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 58 256 51 947 48 288 45 988 43 831 39 468 34 756 32 507 32 501 30 148
Övrig omsättning 199 315 197 695 626 575 198 2 596 612 195
Rörelseresultat (EBIT) 6 829 3 291 6 214 5 244 4 343 1 837 1 492 3 076 2 296 2 134
Resultat efter finansnetto 6 357 3 102 5 983 4 981 4 039 1 512 1 301 2 881 2 234 1 997
Årets resultat 4 943 2 812 5 022 4 089 2 212 1 192 1 088 1 580 1 604 1 426
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 164 31 940 24 220 22 778 22 056 22 789 20 604 17 452 15 484 15 234
Omsättningstillgångar 10 672 6 725 12 788 11 716 11 133 8 686 9 268 10 296 10 065 9 983
Tillgångar 41 836 38 665 37 009 34 494 33 188 31 475 29 872 27 748 25 549 25 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 043 25 701 23 489 20 950 19 561 18 349 17 507 17 019 15 938 15 334
Obeskattade reserver 0 0 511 984 1 458 436 582 727 0 0
Avsättningar (tkr) 37 31 15 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 196 6 776 6 496 6 896 7 296 7 696 7 165 4 879 5 137 6 244
Kortfristiga skulder 6 559 6 158 6 498 5 664 4 873 4 993 4 618 5 123 4 473 3 640
Skulder och eget kapital 41 836 38 665 37 009 34 494 33 188 31 475 29 872 27 748 25 549 25 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 320 1 320 1 210 1 230 1 212 1 202 1 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 26 912 25 260 22 338 20 173 19 155 17 474 15 543 14 703 13 447 12 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 9 715 9 003 7 069 7 615 7 609 7 157 6 130 5 996 6 178 5 654
Utdelning till aktieägare 2 000 600 300 2 500 2 700 400 0 600 500 500
Omsättning 58 455 52 262 48 485 46 683 44 457 40 043 34 954 35 103 33 113 30 343
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 69 69 64 64 61 57 55 52 48 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 844 753 755 719 719 692 632 625 677 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 507 469 460 456 458 420 425 439 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 509 4 681 7 401 6 416 5 635 3 166 2 751 4 292 3 547 3 241
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,15% 7,58% 5,00% 4,92% 11,05% 13,56% 6,92% 0,02% 7,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,32% 8,52% 16,89% 15,36% 13,31% 6,01% 5,09% 11,14% 9,86% 9,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,72% 6,34% 12,94% 11,52% 10,08% 4,79% 4,38% 9,51% 7,75% 7,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,06% 1,09% 13,03% 13,16% 14,28% 9,36% 13,38% 15,91% 17,21% 21,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,18% 66,47% 64,55% 62,96% 62,18% 59,32% 60,04% 63,27% 62,38% 60,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,42% 108,56% 196,52% 206,64% 228,18% 173,70% 200,43% 200,64% 224,66% 273,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...