Visa allt om Slagsta Kiosk & Bar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 5 447 5 151 4 787 4 810 4 591 4 562 3 368 4 124 3 272 3 134
Övrig omsättning 55 40 45 45 52 62 149 22 5 30
Rörelseresultat (EBIT) 907 868 901 722 844 1 127 553 389 30 209
Resultat efter finansnetto 907 868 901 721 849 1 134 562 392 29 206
Årets resultat 818 750 704 582 481 672 273 200 3 128
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 302 317 332 374 363 330 322 349 378
Omsättningstillgångar 1 683 1 879 1 892 1 812 1 572 1 394 852 381 108 140
Tillgångar 1 953 2 181 2 209 2 145 1 946 1 757 1 182 703 457 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 027 910 860 855 773 792 438 366 293 418
Obeskattade reserver 521 675 782 793 826 601 336 159 52 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 405 597 568 497 347 364 409 178 111 70
Skulder och eget kapital 1 953 2 181 2 209 2 145 1 946 1 757 1 182 703 457 518
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 553 552
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 531 1 288 1 062 929 1 428 521 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 108 - - -
Sociala kostnader - - - 682 509 260 574 554 408 399
Utdelning till aktieägare 800 700 700 700 500 500 200 200 0 127
Omsättning 5 502 5 191 4 832 4 855 4 643 4 624 3 517 4 146 3 277 3 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 4 3 3 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 362 1 288 1 197 962 1 148 1 521 1 123 687 818 784
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 579 518 449 459 515 502 337 374 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 939 908 939 764 887 1 159 572 416 59 243
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,75% 7,60% -0,48% 4,77% 0,64% 35,45% -18,33% 26,04% 4,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,44% 39,80% 40,79% 33,66% 43,68% 64,60% 47,55% 56,05% 6,56% 40,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,65% 16,85% 18,82% 15,01% 18,51% 24,88% 16,69% 9,55% 0,92% 6,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,62% 72,28% 72,26% 71,66% 68,90% 70,28% 70,07% 70,66% 61,64% 62,51%
Rörelsekapital/omsättning 23,46% 24,89% 27,66% 27,34% 26,68% 22,58% 13,15% 4,92% -0,09% 2,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,39% 65,86% 66,54% 68,70% 72,83% 71,76% 58,01% 68,73% 72,50% 84,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 379,75% 292,80% 314,96% 344,67% 420,17% 362,36% 192,42% 176,97% 84,68% 180,00%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...