Visa allt om DaNiclas Mat AB
Visa allt om DaNiclas Mat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 429 1 142 901 864 2 719 2 658 2 393 2 271 2 204 2 109
Övrig omsättning - - - 18 395 422 391 406 421 303
Rörelseresultat (EBIT) 210 109 6 -149 46 82 29 20 -35 -35
Resultat efter finansnetto 208 105 4 -151 14 52 5 14 -39 -42
Årets resultat 161 82 3 -151 9 37 3 10 -39 -42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 12 12 12 12 12 5 7 8 8
Omsättningstillgångar 465 290 128 182 466 494 485 449 430 444
Tillgångar 474 302 141 194 479 506 491 455 438 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 349 188 106 103 254 245 208 205 195 233
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 57 56 23 23 23 23 0
Kortfristiga skulder 124 114 26 34 168 238 259 227 220 219
Skulder och eget kapital 474 302 141 194 479 506 491 455 438 453
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 319 319 420 405 360 360 330 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 2 407 399 372 360 351 223
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 141 141 166 289 259 256 232 26 26
Utdelning till aktieägare 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 429 1 142 901 882 3 114 3 080 2 784 2 677 2 625 2 412
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 715 571 451 432 680 665 598 568 551 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 296 261 227 294 276 255 247 231 238 199
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 109 6 -149 46 87 30 22 -35 -33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,13% 26,75% 4,28% -68,22% 2,29% 11,07% 5,37% 3,04% 4,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,94% 36,09% 4,26% -76,80% 9,60% 16,21% 5,91% 4,40% -7,76% -7,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,91% 9,54% 0,67% -17,25% 1,69% 3,09% 1,21% 0,88% -1,54% -1,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,04% 59,98% 55,60% 53,70% 38,07% 37,43% 37,61% 36,33% 34,12% 33,19%
Rörelsekapital/omsättning 23,86% 15,41% 11,32% 17,13% 10,96% 9,63% 9,44% 9,78% 9,53% 10,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,63% 62,25% 75,18% 53,09% 53,03% 48,42% 42,36% 45,05% 44,52% 51,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 366,94% 237,72% 419,23% 473,53% 251,79% 188,24% 161,39% 174,01% 157,27% 166,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...