Visa allt om Pågengruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 4 524 134 3 983 468 3 548 031 3 360 819 3 318 884 3 048 704 2 043 011 2 817 277 2 774 174 2 669 618
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 348 017 322 209 302 227 180 876 114 902 95 237 -787 113 270 62 747 63 299
Resultat efter finansnetto 352 812 293 201 284 488 206 471 106 813 96 570 11 747 104 166 52 433 45 119
Årets resultat 285 423 228 996 225 692 164 131 71 328 70 179 9 945 76 099 37 677 30 431
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 641 989 1 332 114 1 390 878 1 543 380 1 564 421 1 387 290 1 197 723 1 208 639 1 195 075 1 138 898
Omsättningstillgångar 1 666 329 1 403 277 1 041 523 559 338 519 088 539 385 581 892 722 000 672 387 645 997
Tillgångar 3 308 318 2 735 391 2 432 401 2 102 718 2 083 509 1 926 675 1 779 615 1 930 639 1 867 462 1 784 895
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 219 501 1 191 062 1 262 066 1 321 062 1 164 440 1 095 915 1 029 129 1 025 862 985 992 989 673
Minoritetsintressen 0 0 0 3 406 1 971 -979 3 307 2 958 0 0
Avsättningar (tkr) 308 725 258 462 209 930 209 348 193 570 179 434 168 614 291 083 309 990 244 690
Långfristiga skulder 18 452 18 342 18 051 20 685 38 650 52 259 25 969 66 946 35 771 19 700
Kortfristiga skulder 761 640 1 267 525 942 354 548 217 684 878 600 046 552 596 543 790 535 709 530 832
Skulder och eget kapital 3 308 318 2 735 391 2 432 401 2 102 718 2 083 509 1 926 675 1 779 615 1 930 639 1 867 462 1 784 895
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 8 029 7 406 5 749 6 759 9 060 5 063 5 483 5 989 8 330 6 627
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 785 928 784 236 707 122 701 440 699 447 666 013 434 080 624 935 648 532 602 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 337 091 340 349 305 309 306 997 308 867 595 275 268 315 265 910 250 716 249 652
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 524 134 3 983 468 3 548 031 3 360 819 3 318 884 3 048 704 2 043 011 2 817 277 2 774 174 2 669 618
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 494 1 468 1 384 1 422 1 447 1 483 1 501 1 413 1 479 1 376
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 028 2 714 2 564 2 363 2 294 2 056 1 361 1 994 1 876 1 940
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 768 774 737 725 711 674 491 662 638 638
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 557 574 566 699 564 009 357 897 306 639 284 336 121 432 307 122 239 520 221 397
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,57% 12,27% 5,57% 1,26% 8,86% 49,23% - 1,55% 3,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,73% 11,39% 11,98% 9,89% 5,59% 5,05% 0,83% 5,94% 3,50% 3,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,85% 7,82% 8,21% 6,19% 3,51% 3,19% 0,73% 4,07% 2,36% 2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,96% 73,78% 72,97% 71,71% 69,31% 70,62% 71,00% 74,25% 74,25% 73,54%
Rörelsekapital/omsättning 20,00% 3,41% 2,80% 0,33% -5,00% -1,99% 1,43% 6,33% 4,93% 4,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,09% 43,54% 51,89% 62,83% 55,89% 56,88% 57,83% 53,14% 52,80% 55,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,70% 102,53% 99,78% 85,10% 59,00% 68,73% 86,34% 113,37% 111,22% 105,95%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 2 829 1 947 3 164 4 165 5 803 5 566 6 686 6 100 7 779 7 063
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -13 071 -12 743 -13 215 -18 297 -13 606 -15 607 -6 426 -9 352 -12 699 -14 092
Resultat efter finansnetto -11 233 -41 708 -11 752 -28 772 -10 260 -8 848 -10 025 -19 771 -9 092 -32 591
Årets resultat 188 728 166 268 186 907 42 776 3 095 36 782 4 472 78 265 2 475 26 859
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 338 442 92 473 93 168 94 311 166 492 170 322 182 559 149 272 166 270 159 653
Omsättningstillgångar 1 828 287 1 220 530 1 146 716 676 369 498 703 430 585 433 650 437 243 377 760 382 908
Tillgångar 2 166 729 1 313 003 1 239 884 770 680 665 195 600 907 616 209 586 515 544 030 542 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 262 424 331 371 465 103 568 196 534 420 540 325 512 543 517 025 468 760 512 008
Obeskattade reserver 247 511 173 789 98 163 22 725 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 27 990 28 211 30 176 32 578 32 216 36 535 37 484 39 657 44 058 0
Långfristiga skulder 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000
Kortfristiga skulder 623 804 774 632 641 442 142 181 93 559 19 047 61 182 24 833 25 212 24 553
Skulder och eget kapital 2 166 729 1 313 003 1 239 884 770 680 665 195 600 907 616 209 586 515 544 030 542 561
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD 1 124 2 186 2 051 2 075 2 049 1 767 1 302 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 612 0 150 104 121 153 227 262 323 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 835 4 854 3 212 5 574 4 980 1 886 1 479 0 1 804 4 554
Utdelning till aktieägare 24 000 0 300 000 290 000 9 000 9 000 9 000 9 000 30 000 9 000
Omsättning 2 829 1 947 3 164 4 165 5 803 5 566 6 686 6 100 7 779 7 063
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 829 1 947 3 164 4 165 5 803 5 566 6 686 - 7 779 7 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 7 691 6 234 5 526 8 201 3 362 6 352 3 013 - 1 836 4 947
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 972 -12 624 -12 780 -16 944 -12 160 -14 550 -5 843 -7 953 -10 408 -10 725
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,30% -38,46% -24,03% -28,23% 4,26% -16,75% - -21,58% 10,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,27% -1,79% -0,43% -3,61% -1,44% -1,43% -1,61% -2,71% -1,62% -4,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -208,52% -1 209,86% -170,42% -667,73% -165,17% -154,02% -148,12% -260,44% -113,50% -357,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 42 576,28% 22 901,80% 15 969,47% 12 825,64% 6 981,63% 7 393,78% 5 570,86% 6 760,82% 4 532,05% 5 073,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,17% 35,56% 43,69% 76,03% 80,34% 89,92% 83,18% 88,15% 86,16% 94,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 293,09% 157,56% 178,77% 475,71% 533,04% 2 260,64% 708,79% 1 760,73% 1 498,33% 1 559,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!