Visa allt om Soft Rock Aktiebolag
Visa allt om Soft Rock Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 242 42 090 40 149 41 219 45 081 43 500 42 082 39 669 38 861 38 264
Övrig omsättning 421 2 007 289 337 585 329 261 282 333 969
Rörelseresultat (EBIT) 5 307 6 894 3 402 5 817 8 215 5 827 5 444 3 442 833 930
Resultat efter finansnetto 5 018 6 563 3 154 5 632 8 008 5 569 5 427 3 444 700 820
Årets resultat -140 -30 -22 22 5 900 4 088 4 358 2 535 502 820
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 145 4 756 1 463 1 535 2 065 2 352 2 650 3 428 4 490 5 546
Omsättningstillgångar 25 237 24 768 25 367 22 760 23 369 14 413 13 921 7 123 19 126 17 471
Tillgångar 29 382 29 524 26 830 24 295 25 435 16 766 16 571 10 551 23 616 23 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 833 3 973 4 002 4 024 4 002 4 002 4 002 2 634 2 646 2 653
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 925 4 822 3 702 1 500 2 908 3 500 5 000 375 875 1 375
Kortfristiga skulder 22 624 20 729 19 126 18 770 18 525 9 264 7 570 7 542 20 094 18 990
Skulder och eget kapital 29 382 29 524 26 830 24 295 25 435 16 766 16 571 10 551 23 616 23 017
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 670 10 972 10 818 11 588 11 834 10 830 10 524 11 323 11 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 975 3 680 3 723 3 825 3 854 3 742 3 507 3 833 4 180
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 663 44 097 40 438 41 556 45 666 43 829 42 343 39 951 39 194 39 233
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 39 31 31 32 34 35 39 49 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 083 1 079 1 295 1 330 1 409 1 279 1 202 1 017 793 870
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 376 474 470 483 464 417 361 310 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 944 7 479 4 154 6 593 9 047 6 570 6 243 5 028 2 776 2 709
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,36% 4,83% -2,60% -8,57% 3,63% 3,37% 6,08% 2,08% 1,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,06% 23,36% 12,68% 23,98% 32,40% 34,83% 33,12% 33,31% 3,72% 4,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,56% 16,39% 8,47% 14,13% 18,28% 13,42% 13,04% 8,86% 2,26% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,41% 78,02% 76,72% 76,58% 77,83% 76,26% 74,98% 74,14% 72,60% 71,99%
Rörelsekapital/omsättning 6,19% 9,60% 15,54% 9,68% 10,75% 11,84% 15,09% -1,06% -2,49% -3,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,05% 13,46% 14,92% 16,56% 15,73% 23,87% 24,15% 24,96% 11,20% 11,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,41% 114,84% 127,02% 115,25% 119,55% 147,45% 171,25% 77,43% 88,01% 86,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...