Visa allt om Norrviks Snickeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 4 330 5 666 5 376 4 479 4 317 5 799 6 963 6 543 4 584 4 366
Övrig omsättning 8 - - - - 115 - - 34 -
Rörelseresultat (EBIT) -282 325 170 251 467 564 668 544 -52 -37
Resultat efter finansnetto -399 208 48 128 260 386 674 541 -57 -43
Årets resultat 1 186 25 76 146 103 361 264 -9 -42
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 584 5 875 6 209 6 562 7 046 6 731 479 310 420 505
Omsättningstillgångar 1 386 2 175 1 455 1 016 1 450 1 131 2 305 1 651 1 077 1 206
Tillgångar 6 970 8 050 7 664 7 578 8 495 7 862 2 784 1 961 1 497 1 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 242 1 241 1 054 1 129 1 053 907 804 647 383 392
Obeskattade reserver 236 640 679 666 639 583 344 172 0 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 374 4 327 4 531 4 735 5 602 4 908 0 0 149 105
Kortfristiga skulder 1 118 1 842 1 399 1 047 1 200 1 464 1 635 1 142 964 1 156
Skulder och eget kapital 6 970 8 050 7 664 7 578 8 495 7 862 2 784 1 961 1 497 1 711
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 - 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 615 582 1 008 949 822 596 39
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 252 228 351 615 447 504 495
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 204 0 0
Omsättning 4 338 5 666 5 376 4 479 4 317 5 914 6 963 6 543 4 618 4 366
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 443 2 833 2 688 2 240 1 439 1 933 2 321 2 181 2 292 2 183
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 545 529 570 448 280 474 541 443 573 565
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 679 523 604 802 735 731 660 65 82
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,58% 5,39% 20,03% 3,75% -25,56% -16,72% 6,42% 42,74% 4,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,05% 4,04% 2,22% 3,67% 5,50% 7,28% 24,28% 28,00% -3,14% -1,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,51% 5,74% 3,16% 6,21% 10,82% 9,86% 9,71% 8,39% -1,03% -0,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,33% 39,13% 41,59% 44,03% 48,95% 48,53% 42,87% 38,35% 36,39% 39,37%
Rörelsekapital/omsättning 6,19% 5,88% 1,04% -0,69% 5,79% -5,74% 9,62% 7,78% 2,47% 1,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,46% 21,62% 20,66% 21,75% 18,26% 17,32% 37,99% 39,46% 25,58% 25,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,89% 96,63% 70,76% 68,10% 84,17% 36,07% 128,75% 126,62% 81,74% 77,25%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...