Visa allt om Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag
Visa allt om Västmanlands Lokaltrafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 87 547 144 448 144 728 137 547 134 611
Övrig omsättning 37 77 61 - 229 162 698 215 682 200 294 195 328 169 561
Rörelseresultat (EBIT) -63 57 -128 -198 -339 -2 117 233 5 762 -12 575 -7 093
Resultat efter finansnetto 13 106 -97 -119 -142 -2 343 -161 5 347 -12 857 -4 819
Årets resultat 13 106 -97 -119 -142 723 -31 1 956 0 -293
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 80 80 172 172 1 392 93 092 90 968 85 414 87 094
Omsättningstillgångar 23 709 201 630 199 561 198 042 131 450 167 568 141 980 116 065 114 296 96 294
Tillgångar 23 789 201 710 199 641 198 214 131 622 168 960 235 072 207 033 199 710 183 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 780 23 767 23 661 23 758 23 876 24 019 23 296 23 327 21 371 21 371
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 3 419 3 549 3 349 3 349
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 87 864 84 966 89 292 95 524
Kortfristiga skulder 9 177 943 175 980 174 456 107 746 144 941 120 493 95 191 85 698 63 144
Skulder och eget kapital 23 789 201 710 199 641 198 214 131 622 168 960 235 072 207 033 199 710 183 388
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 20 139 211 221 215 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 2 46 205 45 70 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 77 61 0 229 250 245 360 130 345 022 332 875 304 172
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -63 57 -128 -198 -339 -419 2 551 7 768 -10 574 -5 092
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -39,39% -0,19% 5,22% 2,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - -1,12% 0,22% 2,81% -6,26% -2,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - -2,17% 0,36% 4,02% -9,08% -3,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 25,85% 14,88% 14,42% 20,79% 24,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,96% 11,78% 11,85% 11,99% 18,14% 14,22% 10,98% 12,53% 11,94% 12,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 263 433,33% 113,31% 113,40% 113,52% 122,00% 115,61% 117,83% 121,93% 133,37% 152,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...