Visa allt om Brofast Jönköping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 9 021 8 604 8 582 8 081 3 842 3 868 3 902 3 919 3 900 3 851
Övrig omsättning 0 0 0 0 3 20 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 908 5 309 3 363 5 362 2 222 1 620 1 240 1 694 2 021 1 854
Resultat efter finansnetto 6 908 5 309 3 363 5 327 2 170 1 544 2 619 1 508 1 780 1 582
Årets resultat 101 127 42 5 1 294 1 226 2 417 1 532 1 000 1 187
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 538 19 847 20 723 20 896 13 082 13 834 14 429 15 189 15 479 16 086
Omsättningstillgångar 3 375 3 747 3 696 4 616 1 577 1 355 1 040 639 571 532
Tillgångar 22 913 23 594 24 419 25 512 14 659 15 189 15 469 15 829 16 050 16 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 150 8 049 7 922 7 880 7 875 8 081 8 054 7 138 7 106 7 606
Obeskattade reserver 1 360 1 438 1 398 1 198 893 379 407 454 919 494
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 5 640 6 000 5 860 6 220 7 080
Kortfristiga skulder 13 403 14 107 15 099 16 434 5 891 1 089 1 007 2 377 1 806 1 438
Skulder och eget kapital 22 913 23 594 24 419 25 512 14 659 15 189 15 469 15 829 16 050 16 618
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 530 480 480 288 288
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 214 196 170 117 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 500 1 200 1 500 1 500 1 500
Omsättning 9 021 8 604 8 582 8 081 3 845 3 888 3 902 3 919 3 900 3 851
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 921 1 934 1 951 1 960 1 950 1 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 228 374 340 329 207 207
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 069 6 403 4 421 6 082 2 924 2 215 1 835 2 301 2 628 2 508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,85% 0,26% 6,20% 110,33% -0,67% -0,87% -0,43% 0,49% 1,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,15% 22,50% 13,77% 21,02% 15,16% 10,68% 17,82% 10,71% 12,59% 11,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 76,58% 61,70% 39,19% 66,35% 57,86% 41,93% 70,66% 43,25% 51,82% 48,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,23% 99,77% 99,85% 99,64%
Rörelsekapital/omsättning -111,16% -120,41% -132,87% -146,24% -112,29% 6,88% 0,85% -44,35% -31,67% -23,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,20% 38,87% 36,91% 34,55% 58,47% 55,15% 54,12% 47,33% 48,49% 47,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,18% 26,56% 24,48% 28,09% 26,77% 124,43% 103,28% 16,95% 18,05% 19,54%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...