Visa allt om Maskincentrum i Bockara Aktiebolag
Visa allt om Maskincentrum i Bockara Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 52 022 34 915 28 022 21 393 22 655 22 917 20 517 18 795 23 033 21 005
Övrig omsättning 229 88 - - - - - - - 219
Rörelseresultat (EBIT) 3 781 2 561 1 905 718 1 453 1 473 945 376 579 689
Resultat efter finansnetto 3 742 2 538 1 868 721 1 472 1 478 943 387 601 709
Årets resultat 2 338 1 536 1 395 376 793 1 081 565 195 323 375
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 781 1 773 1 893 1 934 1 791 1 879 1 975 2 034 2 089 120
Omsättningstillgångar 22 025 14 951 8 589 8 434 6 434 5 356 5 232 4 276 4 660 4 349
Tillgångar 23 806 16 724 10 482 10 368 8 225 7 235 7 207 6 310 6 750 4 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 726 7 388 5 852 4 457 4 281 3 988 3 408 3 443 3 248 2 924
Obeskattade reserver 2 658 1 921 1 365 1 298 1 100 720 722 557 451 306
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 709 854 999 1 346 606 681 756 831 906 36
Kortfristiga skulder 10 714 6 561 2 267 3 267 2 238 1 845 2 321 1 479 2 145 1 202
Skulder och eget kapital 23 806 16 724 10 482 10 368 8 225 7 235 7 207 6 310 6 750 4 468
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 400 448 367 470
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 691 2 152 1 874 1 433 1 536 1 578 1 110 983 1 276 952
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 092 858 802 686 735 704 689 688 713 619
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 500 500 0 0 0
Omsättning 52 251 35 003 28 022 21 393 22 655 22 917 20 517 18 795 23 033 21 224
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 503 4 988 5 604 4 279 4 531 4 583 4 103 3 759 4 607 4 201
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 493 444 543 434 470 473 453 327 452 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 952 2 708 2 041 850 1 541 1 569 1 056 2 519 647 738
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,00% 24,60% 30,99% -5,57% -1,14% 11,70% 9,16% -18,40% 9,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,90% 15,44% 18,29% 7,16% 18,18% 20,64% 13,17% 6,69% 9,17% 16,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,28% 7,40% 6,84% 3,47% 6,60% 6,51% 4,63% 2,25% 2,69% 3,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,33% 22,89% 25,19% 24,03% 24,57% 24,01% 24,42% 88,21% 20,77% 19,11%
Rörelsekapital/omsättning 21,74% 24,03% 22,56% 24,15% 18,52% 15,32% 14,19% 14,88% 10,92% 14,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,56% 53,14% 65,99% 52,21% 61,91% 62,46% 54,67% 60,92% 52,93% 70,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,68% 85,66% 115,17% 85,74% 150,94% 140,27% 128,87% 145,17% 43,92% 139,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...