Visa allt om AJ Produkter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 475 175 1 435 406 1 281 345 1 223 693 1 185 402 1 006 439 760 286 607 015 528 665 508 361
Övrig omsättning 713 1 362 1 032 1 325 7 646 15 008 4 630 5 769 4 287 146
Rörelseresultat (EBIT) 124 660 103 445 49 908 47 733 73 138 15 439 2 746 18 016 17 902 17 931
Resultat efter finansnetto 185 303 162 962 60 439 52 611 66 750 21 015 9 243 19 374 17 079 46 009
Årets resultat 149 481 113 235 41 815 31 271 42 782 13 793 27 967 6 456 11 382 42 494
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 543 385 312 424 345 693 377 170 503 066 486 695 480 141 464 877 604 109 556 098
Omsättningstillgångar 503 795 557 698 420 202 396 559 252 390 282 469 248 091 235 981 168 710 160 359
Tillgångar 1 047 180 870 122 765 895 773 729 755 456 769 164 728 232 700 858 772 819 716 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 991 337 511 259 276 217 460 231 190 188 408 174 615 141 730 314 838 303 456
Obeskattade reserver 67 978 77 742 66 165 59 316 45 670 31 480 28 715 34 257 21 720 17 949
Avsättningar (tkr) 3 653 3 196 2 738 2 436 1 948 1 459 971 0 0 0
Långfristiga skulder 267 523 251 357 266 396 303 083 349 314 452 676 431 870 465 704 378 948 326 141
Kortfristiga skulder 221 035 200 316 171 320 191 434 127 334 95 141 92 061 59 167 57 313 68 911
Skulder och eget kapital 1 047 180 870 122 765 895 773 729 755 456 769 164 728 232 700 858 772 819 716 457
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 988 3 121 2 137 3 820 3 980 3 772 3 584 4 041 1 125 5 587
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 106 037 95 523 92 896 82 824 77 273 66 336 50 260 42 956 40 060 36 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 49 384 46 292 44 158 36 262 37 520 30 425 22 673 19 357 18 118 19 052
Utdelning till aktieägare 300 000 0 35 000 0 45 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 475 888 1 436 768 1 282 377 1 225 018 1 193 048 1 021 447 764 916 612 784 532 952 508 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 228 231 206 246 196 176 141 131 111 102
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 470 6 214 6 220 4 974 6 048 5 718 5 392 4 634 4 763 4 984
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 710 652 701 524 61 622 83 540 559 629
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 670 117 079 63 717 59 971 73 278 26 591 18 498 30 927 30 411 20 170
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,77% 12,02% 4,71% 3,23% 17,78% 32,38% 25,25% 14,82% 3,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,83% 19,28% 9,22% 7,02% 10,65% 3,04% 1,85% 3,63% 2,93% 7,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,65% 11,68% 5,51% 4,44% 6,78% 2,33% 1,77% 4,19% 4,28% 9,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,61% 18,55% 16,17% 15,45% 17,09% 12,03% 14,08% 17,05% 16,67% 17,76%
Rörelsekapital/omsättning 19,17% 24,90% 19,42% 16,76% 10,55% 18,61% 20,52% 29,13% 21,07% 17,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,57% 45,76% 40,59% 34,09% 35,32% 27,69% 27,05% 24,03% 42,81% 44,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,13% 224,23% 201,27% 160,28% 129,66% 218,63% 198,79% 279,00% 187,81% 164,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!