Visa allt om Enköpingshälsan AB
Visa allt om Enköpingshälsan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 20 571 20 457 20 475 20 674 16 522 17 535 17 576 24 552 13 588 14 119
Övrig omsättning - - - 31 3 818 1 411 570 25 96 164
Rörelseresultat (EBIT) 985 -39 540 -485 -2 067 369 962 -226 -290 745
Resultat efter finansnetto 962 -95 456 -514 -2 068 366 771 -363 -5 721
Årets resultat 437 -95 456 -514 -1 947 263 556 -363 25 493
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 992 1 178 1 379 1 498 672 398 421 460 1 584 1 304
Omsättningstillgångar 3 714 3 360 3 932 3 537 4 336 4 005 3 092 2 474 2 311 3 022
Tillgångar 4 706 4 538 5 311 5 035 5 008 4 403 3 513 2 934 3 895 4 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 316 880 975 518 432 935 672 117 480 599
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 120 120 0 0 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 400 0 0 0 586 408 0 0
Kortfristiga skulder 3 390 3 658 3 937 4 517 4 576 3 348 2 135 2 410 3 415 3 698
Skulder och eget kapital 4 706 4 538 5 311 5 035 5 008 4 403 3 513 2 934 3 895 4 326
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 244 630 619 477
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 5 622 6 105 7 843 7 023 7 063 6 767 9 617 5 857 4 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 2 052 2 708 3 545 3 153 2 976 3 033 4 599 2 932 2 555
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 571 20 457 20 475 20 705 20 340 18 946 18 146 24 577 13 684 14 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 15 18 19 19 19 19 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 371 1 574 1 365 1 149 870 923 925 1 292 971 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 834 962 790 807 542 542 543 794 697 524
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 181 176 774 -318 -1 871 481 1 079 -36 -172 838
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,56% -0,09% -0,96% 25,13% -5,78% -0,23% -28,41% 80,69% -3,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,93% -0,84% 10,19% -9,61% -41,11% 8,43% 22,32% -10,80% 0,36% 17,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,79% -0,19% 2,64% -2,34% -12,46% 2,12% 4,46% -1,29% 0,10% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,61% 79,11% 76,09% 82,90% 68,27% 76,24% 79,27% 80,00% 84,60% 77,82%
Rörelsekapital/omsättning 1,58% -1,46% -0,02% -4,74% -1,45% 3,75% 5,44% 0,26% -8,12% -4,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,96% 19,39% 18,36% 10,29% 8,63% 23,24% 21,65% 3,99% 12,32% 14,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,99% 89,37% 97,74% 75,91% 92,53% 117,89% 143,19% 98,67% 63,84% 81,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...