Visa allt om Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma Aktiebolag
Visa allt om Börje Larsson och L Örnmark Målerifirma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 114 603 112 928 94 783 77 128 66 719 73 163 67 188 70 784 77 754 77 605
Övrig omsättning 2 62 103 87 19 9 6 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 691 3 163 4 345 -402 1 367 -1 716 577 590 1 807 1 192
Resultat efter finansnetto 3 725 3 210 4 398 -367 1 381 -1 737 529 645 2 015 1 243
Årets resultat 2 058 1 910 2 803 -172 750 -237 288 986 999 850
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 109 1 204 1 197 763 416 419 487 560 817 610
Omsättningstillgångar 32 953 33 894 28 028 20 963 21 060 19 651 21 985 22 749 24 978 21 871
Tillgångar 34 062 35 098 29 225 21 726 21 476 20 070 22 472 23 309 25 795 22 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 234 14 175 12 265 9 462 10 034 9 284 9 621 9 633 8 947 8 247
Obeskattade reserver 3 549 2 545 1 842 1 105 1 105 750 750 750 1 590 1 040
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 279 18 378 15 118 11 159 10 337 10 036 12 101 12 926 15 258 13 193
Skulder och eget kapital 34 062 35 098 29 225 21 726 21 476 20 070 22 472 23 309 25 795 22 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 875 1 055 819 732 805 939 1 014 1 053 1 025 2 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - 94 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 52 551 47 613 39 793 31 813 29 074 31 486 32 019 35 656 32 327 35 998
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 951 19 060 15 941 12 277 12 102 13 091 13 215 14 051 15 347 17 138
Utdelning till aktieägare 2 500 2 000 0 0 400 0 100 300 300 300
Omsättning 114 605 112 990 94 886 77 215 66 738 73 172 67 194 70 806 77 754 77 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 135 132 120 89 91 101 106 114 116 120
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 849 856 790 867 733 724 634 621 670 647
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 525 491 579 472 462 447 457 435 483
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 799 3 335 4 479 -220 1 437 -1 630 707 742 2 037 1 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,48% 19,14% 22,89% 15,60% -8,81% 8,89% -5,08% -8,96% 0,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,95% 9,15% 15,08% -1,65% 6,77% -8,25% 2,68% 3,23% 8,24% 5,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,26% 2,85% 4,65% -0,46% 2,18% -2,26% 0,90% 1,06% 2,73% 1,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 89,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,59% 87,69% 90,84% 86,79%
Rörelsekapital/omsättning 14,55% 13,74% 13,62% 12,71% 16,07% 13,14% 14,71% 13,88% 12,50% 11,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,92% 46,04% 46,88% 47,30% 50,51% 49,01% 45,27% 43,64% 39,12% 40,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,43% 184,43% 185,39% 187,86% 203,73% 195,81% 181,68% 175,99% 163,70% 165,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...