Visa allt om Fumex Aktiebolag
Visa allt om Fumex Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 101 076 91 716 81 847 68 145 68 160 67 896 58 442
Övrig omsättning 561 1 119 1 971 888 822 882 806
Rörelseresultat (EBIT) 8 257 6 379 8 450 7 622 6 621 7 124 5 093
Resultat efter finansnetto 8 256 6 388 8 474 7 687 6 731 7 192 5 110
Årets resultat 2 523 746 2 294 5 897 4 900 5 205 3 786
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 160 5 329 2 901 2 053 2 638 2 358 2 406
Omsättningstillgångar 49 345 39 067 33 592 27 504 25 002 26 123 23 830
Tillgångar 55 505 44 396 36 493 29 557 27 640 28 481 26 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 830 16 921 15 681 12 595 11 853 11 238 10 079
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 387 214 242 278 0 130 137
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 288 27 261 20 570 16 684 15 787 17 113 16 020
Skulder och eget kapital 55 505 44 396 36 493 29 557 27 640 28 481 26 236
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 241 1 214 431 428 451 629 657
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 100 120
Löner till övriga anställda 17 285 16 616 13 729 10 237 9 285 9 217 8 271
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - -
Sociala kostnader 6 650 5 940 5 290 4 125 3 504 3 506 3 591
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 101 637 92 835 83 818 69 033 68 982 68 778 59 248
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 41 37 28 24 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 297 2 237 2 212 2 434 2 840 3 086 2 656
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 580 526 528 552 607 569
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 905 7 798 9 643 8 534 7 923 7 967 5 872
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,21% 12,06% 20,11% -0,02% 0,39% 16,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,88% 14,39% 23,22% 26,02% 24,38% 25,28% 19,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,17% 6,96% 10,35% 11,29% 9,89% 10,60% 8,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,95% 38,30% 37,33% 38,03% 34,68% 34,50% 38,14%
Rörelsekapital/omsättning 13,91% 12,87% 15,91% 15,88% 13,52% 13,27% 13,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,73% 38,11% 42,97% 42,61% 42,88% 39,46% 38,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,80% 69,65% 83,39% 73,58% 75,23% 72,42% 81,37%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 90 329 82 274 74 893 64 432 63 833 63 669 55 169 49 578 58 483 49 147
Övrig omsättning 1 320 216 1 128 175 23 122 173 2 990 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 564 8 527 7 766 6 650 5 430 5 865 4 401 4 924 7 315 4 933
Resultat efter finansnetto 8 563 9 027 7 790 6 715 5 546 5 964 4 466 4 939 7 386 4 936
Årets resultat 2 748 3 217 1 765 5 215 4 073 4 397 3 384 3 615 5 183 3 537
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 957 4 331 3 452 2 002 2 597 2 709 2 808 2 368 2 952 1 440
Omsättningstillgångar 46 106 35 966 28 322 24 040 22 259 23 113 22 109 21 393 21 781 19 157
Tillgångar 51 063 40 297 31 774 26 042 24 856 25 822 24 917 23 761 24 733 20 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 954 14 206 10 989 9 224 9 157 9 211 8 941 8 874 8 870 7 287
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 25 166 156 6
Avsättningar (tkr) 150 183 242 278 0 130 130 141 150 150
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205
Kortfristiga skulder 33 959 25 908 20 543 16 540 15 699 16 481 15 821 14 581 15 557 12 949
Skulder och eget kapital 51 063 40 297 31 774 26 042 24 856 25 822 24 917 23 761 24 733 20 597
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 500 500 431 428 451 629 657 688 724 594
Varav tantiem till styrelse & VD 200 200 - - 0 100 120 120 120 120
Löner till övriga anställda 13 310 12 567 11 639 8 986 8 204 8 188 7 267 6 951 7 198 6 546
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 5 942 5 273 4 767 3 812 3 233 3 249 3 340 3 339 3 258 3 260
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 91 649 82 490 76 021 64 607 63 856 63 791 55 342 49 580 59 473 49 147
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 32 30 24 20 19 19 19 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 581 2 571 2 496 2 685 3 192 3 351 2 904 2 609 3 078 2 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 573 561 551 594 635 593 578 588 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 999 9 730 8 924 7 553 6 677 6 678 5 087 5 660 7 805 5 331
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,79% 9,86% 16,24% 0,94% 0,26% 15,41% 11,28% -15,23% 19,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,78% 22,40% 24,52% 25,80% 22,32% 23,10% 17,93% 20,79% 29,97% 24,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,48% 10,97% 10,40% 10,43% 8,69% 9,37% 8,10% 9,96% 12,68% 10,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,14% 34,17% 34,00% 34,22% 31,88% 31,20% 34,57% 36,43% 33,54% 33,91%
Rörelsekapital/omsättning 13,45% 12,23% 10,39% 11,64% 10,28% 10,42% 11,40% 13,74% 10,64% 12,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,20% 35,25% 34,58% 35,42% 36,84% 35,67% 35,96% 37,86% 36,32% 35,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,58% 77,47% 76,14% 74,83% 73,41% 72,36% 83,75% 83,12% 79,28% 81,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...