Visa allt om Sajaco-Brandahl Aktiebolag
Visa allt om Sajaco-Brandahl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 61 305 54 660 52 916 60 959 59 019 62 982 64 944 50 335 47 554 54 362
Övrig omsättning 261 206 608 612 724 548 340 204 483 273
Rörelseresultat (EBIT) 2 197 318 154 1 287 937 2 300 3 649 1 660 798 2 665
Resultat efter finansnetto 2 680 1 051 965 1 845 1 368 2 433 3 815 1 910 719 2 701
Årets resultat 2 087 924 730 1 309 773 1 644 1 789 1 836 735 1 825
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 326 4 649 4 663 739 888 960 1 137 964 885 895
Omsättningstillgångar 27 739 27 112 23 544 31 718 28 424 24 399 24 154 21 884 21 124 20 078
Tillgångar 31 065 31 761 28 207 32 457 29 312 25 359 25 291 22 848 22 009 20 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 103 19 016 18 092 17 362 16 053 15 780 15 136 13 347 11 510 11 775
Obeskattade reserver 1 600 1 700 1 700 1 700 1 400 1 100 1 100 0 640 1 190
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 268 4 754 3 928 3 347 3 347 2 965 3 249 3 078 2 954 2 595
Kortfristiga skulder 5 095 6 292 4 488 10 048 8 512 5 514 5 806 6 423 6 905 5 413
Skulder och eget kapital 31 065 31 761 28 207 32 457 29 312 25 359 25 291 22 848 22 009 20 973
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 514 413 396 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 5 962 6 171 6 801 6 921 6 217 5 254 4 318 4 196 3 780
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 2 368 2 242 2 396 2 276 2 142 1 905 1 674 1 730 1 675
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 500 1 000 0 0 1 001
Omsättning 61 566 54 866 53 524 61 571 59 743 63 530 65 284 50 539 48 037 54 635
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 19 25 25 23 21 18 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 919 2 603 2 785 2 438 2 361 2 738 3 093 2 796 2 972 3 883
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 404 453 382 376 371 372 364 403 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 270 369 249 1 436 1 114 2 480 3 836 1 862 961 2 825
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,16% 3,30% -13,19% 3,29% -6,29% -3,02% 29,02% 5,85% -12,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,59% 4,28% 4,72% 6,87% 5,80% 11,01% 16,69% 9,65% 5,85% 15,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,86% 2,49% 2,52% 3,66% 2,88% 4,43% 6,50% 4,38% 2,71% 5,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,76% 31,55% 33,36% 33,89% 33,60% 32,67% 32,52% 32,44% 32,06% 30,62%
Rörelsekapital/omsättning 36,94% 38,09% 36,01% 35,55% 33,74% 29,98% 28,25% 30,72% 29,90% 26,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,95% 64,05% 68,84% 57,58% 58,29% 65,42% 63,05% 58,42% 54,39% 60,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 349,91% 205,45% 254,37% 197,18% 204,50% 249,26% 263,71% 228,23% 187,62% 213,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...