Visa allt om Jan Frisk Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Jan Frisk Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 27 057 30 479 26 624 25 976 22 567 19 726 21 766 19 930 25 795 25 891
Övrig omsättning 1 191 635 1 727 535 66 1 006 574 652 376 111
Rörelseresultat (EBIT) -2 338 -2 234 -1 291 -376 -1 913 415 1 421 -697 5 944 8 020
Resultat efter finansnetto -2 420 -2 311 -1 323 -388 -1 907 435 1 419 -682 5 878 7 814
Årets resultat -1 666 1 58 698 234 581 1 113 14 2 837 3 802
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 196 7 561 7 444 7 940 9 958 11 518 10 473 13 608 14 602 12 552
Omsättningstillgångar 4 761 6 046 6 451 7 035 6 449 8 010 7 923 6 392 9 406 7 471
Tillgångar 12 957 13 607 13 896 14 975 16 407 19 528 18 396 20 000 24 009 20 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 439 7 356 7 604 7 546 7 348 7 245 7 563 7 950 8 056 6 518
Obeskattade reserver 0 754 3 069 4 482 5 832 8 111 8 497 8 623 9 363 7 464
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 710 1 481 616 1 160 1 594 2 184 526 449 1 388 1 919
Kortfristiga skulder 4 807 4 016 2 606 1 787 1 633 1 989 1 810 2 978 5 202 4 122
Skulder och eget kapital 12 957 13 607 13 896 14 975 16 407 19 528 18 396 20 000 24 009 20 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 880 620 649 790 580 1 335 900 1 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 605 8 180 6 122 4 345 3 629 2 992 3 454 3 037 2 828 2 656
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 480 2 420 1 945 1 382 1 283 1 172 1 222 1 672 1 740 1 850
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 130 900 1 500 120 1 299
Omsättning 28 248 31 114 28 351 26 511 22 633 20 732 22 340 20 582 26 171 26 002
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 25 21 15 15 14 14 14 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 176 1 219 1 268 1 732 1 504 1 409 1 555 1 424 1 984 1 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 436 429 425 373 356 383 418 416 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 148 454 1 843 3 144 2 227 4 282 5 196 2 748 8 980 10 402
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,23% 14,48% 2,49% 15,11% 14,40% -9,37% 9,21% -22,74% -0,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,03% -16,40% -9,20% -2,36% -11,28% 2,39% 7,82% -2,93% 25,22% 40,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,63% -7,32% -4,80% -1,36% -8,20% 2,37% 6,61% -2,94% 23,47% 30,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,54% 39,71% 41,55% 41,60% 40,20% 49,18% 50,48% 48,07% 59,32% 66,64%
Rörelsekapital/omsättning -0,17% 6,66% 14,44% 20,20% 21,34% 30,52% 28,09% 17,13% 16,30% 12,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,98% 58,38% 71,95% 72,45% 70,98% 67,71% 75,15% 70,79% 61,63% 59,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,04% 150,55% 247,54% 393,68% 394,92% 402,71% 437,73% 214,64% 180,82% 181,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...