Visa allt om Siljebygg Aktiebolag
Visa allt om Siljebygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 250 7 524 7 128 8 203 8 267 7 390 6 456 4 560 4 071 4 589
Övrig omsättning 105 24 - - - - - 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 347 -421 -359 -103 590 345 59 315 346 -54
Resultat efter finansnetto 329 -437 -375 -123 562 312 18 267 288 -108
Årets resultat 329 -437 -230 46 301 176 5 148 173 -51
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 520 554 588 581 608 638 671 730 778 813
Omsättningstillgångar 1 592 1 082 1 360 1 760 2 067 1 602 1 266 1 080 933 982
Tillgångar 2 111 1 636 1 948 2 341 2 674 2 240 1 937 1 809 1 711 1 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 541 212 650 880 935 679 503 498 455 282
Obeskattade reserver 0 0 0 145 335 190 120 120 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 394 408 285 293 339 389 449 511 557 779
Kortfristiga skulder 1 177 1 016 1 014 1 023 1 065 982 865 680 640 734
Skulder och eget kapital 2 111 1 636 1 948 2 341 2 674 2 240 1 937 1 809 1 711 1 795
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 575 505 543 678
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 731 3 154 3 015 3 158 2 978 2 534 1 613 1 024 721 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 220 1 030 1 083 1 109 937 905 733 523 504 570
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 101 45 0 0 105 0
Omsättning 8 355 7 548 7 128 8 203 8 267 7 390 6 456 4 573 4 071 4 589
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 11 11 11 11 10 8 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 825 684 648 746 752 739 807 651 679 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 390 393 410 380 365 395 302 301 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 381 -387 -329 -76 620 378 92 357 392 -17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,65% 5,56% -13,10% -0,77% 11,87% 14,47% 41,58% 12,01% -11,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,44% -25,73% -18,43% -4,36% 22,14% 15,40% 3,05% 17,47% 20,22% -3,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,21% -5,60% -5,04% -1,24% 7,16% 4,67% 0,91% 6,93% 8,50% -1,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,72% 76,63% 78,17% 74,98% 80,91% 73,82% 67,47% 74,80% 73,05% 70,63%
Rörelsekapital/omsättning 5,03% 0,88% 4,85% 8,98% 12,12% 8,39% 6,21% 8,77% 7,20% 5,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,63% 12,96% 33,37% 42,16% 44,20% 36,56% 30,53% 32,31% 29,12% 15,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,03% 89,17% 114,10% 157,67% 153,99% 127,60% 116,88% 85,44% 136,41% 120,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...