Visa allt om Ronny Johanssons Transporter AB
Visa allt om Ronny Johanssons Transporter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 420 7 429 6 577 7 607 8 473 7 170 5 758 5 316 2 352 571
Övrig omsättning 688 63 498 43 - 115 43 287 - -
Rörelseresultat (EBIT) 760 117 187 272 868 257 299 407 141 431
Resultat efter finansnetto 682 -15 84 157 717 146 247 267 103 431
Årets resultat 453 121 63 114 152 107 117 90 416 431
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 256 4 581 5 661 4 337 3 764 4 320 4 430 3 434 2 656 16
Omsättningstillgångar 1 586 898 1 090 1 475 1 701 1 340 1 379 737 724 52
Tillgångar 6 842 5 479 6 750 5 813 5 466 5 660 5 809 4 171 3 380 68
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 227 774 752 839 726 574 499 382 292 -124
Obeskattade reserver 700 600 773 773 773 264 264 178 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 968 2 325 3 713 2 504 2 169 3 080 3 044 2 174 2 211 167
Kortfristiga skulder 1 946 1 780 1 511 1 697 1 798 1 742 2 002 1 438 877 25
Skulder och eget kapital 6 842 5 479 6 750 5 813 5 466 5 660 5 809 4 171 3 380 68
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 458 420 420 491 140 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 712 1 826 1 713 1 657 995 779 478 490 172 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 697 608 622 606 614 505 435 486 138 0
Utdelning till aktieägare 100 0 100 150 0 0 32 31 0 0
Omsättning 8 108 7 492 7 075 7 650 8 473 7 285 5 801 5 603 2 352 571
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 4 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 484 1 486 1 315 1 521 2 118 1 793 1 919 1 772 784 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 500 480 474 548 440 454 500 160 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 852 1 185 1 011 1 160 1 624 992 1 009 917 519 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,12% 12,95% -13,54% -10,22% 18,17% 24,52% 8,31% 126,02% 311,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,14% 2,15% 2,79% 4,73% 16,03% 4,56% 5,15% 9,76% 4,17% 633,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,27% 1,59% 2,86% 3,62% 10,34% 3,60% 5,19% 7,66% 5,99% 75,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,41% 61,50% 57,87% 59,13% 55,23% 54,03% 53,06% 51,05% 60,67% 88,09%
Rörelsekapital/omsättning -4,85% -11,87% -6,40% -2,92% -1,14% -5,61% -10,82% -13,19% -6,51% 4,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,91% 22,67% 20,07% 24,23% 23,70% 13,58% 11,94% 12,23% 8,64% -182,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,50% 50,45% 72,14% 86,92% 94,61% 76,92% 68,88% 51,25% 82,55% 208,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...