Visa allt om PRA Group Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 205 974 157 234 127 511 128 782 126 632 122 650 146 285 205 978 47 890 34 824
Övrig omsättning 7 388 3 275 16 34 8 705 0 14 513 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 154 922 106 798 87 773 88 679 91 293 83 438 119 257 162 280 16 260 2 015
Resultat efter finansnetto 108 217 85 819 81 950 79 119 66 987 64 421 92 329 49 922 8 998 2 230
Årets resultat 77 939 50 885 59 719 16 626 49 574 54 002 67 227 22 115 2 636 1 337
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 579 639 568 686 670 017 364 039 394 922 643 115 376 173 429 979 480 963 1 198
Omsättningstillgångar 54 870 37 159 28 098 22 414 29 160 20 268 29 955 20 283 28 909 32 291
Tillgångar 1 634 509 605 845 698 115 386 453 424 082 663 383 406 128 450 262 509 873 33 489
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 401 154 323 215 272 330 212 611 195 985 146 411 92 409 25 181 3 067 1 731
Obeskattade reserver 126 640 116 633 94 913 78 000 49 809 42 219 29 654 36 509 11 940 8 097
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 7 975 4 373 20 330 0 0 0
Långfristiga skulder 1 044 864 155 285 322 526 49 414 160 871 454 109 252 649 371 973 484 081 0
Kortfristiga skulder 61 851 10 712 8 347 46 428 9 443 16 271 11 085 16 598 10 784 23 661
Skulder och eget kapital 1 634 509 605 845 698 115 386 453 424 082 663 383 406 128 450 262 509 873 33 489
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 10 062 10 515 8 415 9 163 9 675 8 830 10 672 11 807 12 676 14 961
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 450 4 285 3 872 4 474 4 610 4 275 5 035 5 370 5 162 6 941
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300
Omsättning 213 362 160 509 127 527 128 816 135 337 122 650 160 798 205 978 47 890 34 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 21 16 17 17 19 22 24 26 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 582 7 487 7 969 7 575 7 449 6 455 6 649 8 582 1 842 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 805 791 733 696 539 602 601 560 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 155 076 106 989 87 954 88 872 91 406 83 577 119 616 162 667 16 772 2 667
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,00% 23,31% -0,99% 1,70% 3,25% -16,16% -28,98% 330,11% 37,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,55% 24,89% 26,76% 29,22% 29,15% 15,24% 36,57% 36,88% 3,22% 6,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 75,76% 95,91% 146,49% 87,67% 97,61% 82,43% 101,53% 80,62% 34,26% 6,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,39% 16,82% 15,49% -18,65% 15,57% 3,26% 12,90% 1,79% 37,85% 24,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,59% 68,37% 49,61% 70,76% 55,38% 27,03% 28,45% 11,92% 2,43% 24,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,71% 346,89% 336,62% 48,28% 308,80% 124,57% 270,23% 122,20% 268,07% 136,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!