Visa allt om Lood:s Fritids Aktiebolag
Visa allt om Lood:s Fritids Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 277 26 575 28 617 32 733 30 398 33 351 21 825 37 023 32 234 27 949
Övrig omsättning 4 101 669 500 1 078 704 446 283 408 455 388
Rörelseresultat (EBIT) 4 506 1 440 2 524 2 672 1 425 1 883 1 016 3 371 1 799 1 921
Resultat efter finansnetto 4 371 1 307 2 393 2 506 1 294 1 726 873 3 268 1 677 1 875
Årets resultat 2 757 1 319 1 655 1 743 1 013 1 219 709 2 081 959 1 078
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 860 3 203 3 446 3 517 3 862 4 160 4 015 4 084 4 182 4 400
Omsättningstillgångar 19 359 18 343 15 232 17 103 17 593 14 859 17 649 15 612 13 755 11 617
Tillgångar 22 218 21 546 18 678 20 620 21 455 19 019 21 664 19 696 17 937 16 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 424 10 167 9 848 9 193 11 151 10 138 8 919 9 010 7 729 6 970
Obeskattade reserver 4 342 3 515 3 912 3 660 3 411 3 509 3 464 3 587 3 167 2 855
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 600 2 600 3 700 0 1 616 1 500 1 600 2 832 1 800
Kortfristiga skulder 7 452 4 263 2 318 4 067 6 893 3 756 7 781 5 500 4 210 4 392
Skulder och eget kapital 22 218 21 546 18 678 20 620 21 455 19 019 21 664 19 696 17 937 16 018
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 487 2 447 2 750 2 640 2 029 1 696 1 581 1 550 1 462
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 903 870 1 005 1 576 760 696 624 637 581
Utdelning till aktieägare 600 2 500 1 000 1 000 0 0 0 800 800 200
Omsättning 31 378 27 244 29 117 33 811 31 102 33 797 22 108 37 431 32 689 28 337
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 9 9 8 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 031 3 322 3 577 3 637 3 378 4 169 3 118 5 289 4 605 3 993
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 459 428 418 421 474 354 339 320 314 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 789 1 752 2 857 3 001 1 724 2 138 1 244 3 599 2 017 2 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,64% -7,14% -12,57% 7,68% -8,85% 52,81% -41,05% 14,86% 15,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,41% 6,84% 13,65% 13,11% 6,73% 10,03% 4,69% 17,12% 10,27% 12,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,62% 5,54% 8,91% 8,26% 4,75% 5,72% 4,66% 9,11% 5,71% 7,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,51% 21,88% 24,44% 21,39% 22,84% 18,31% 22,82% 18,70% 18,10% 20,12%
Rörelsekapital/omsättning 43,65% 52,98% 45,13% 39,83% 35,20% 33,29% 45,21% 27,31% 29,61% 25,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,16% 59,91% 69,06% 58,43% 63,69% 66,90% 52,95% 59,17% 55,80% 56,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,66% 105,02% 75,67% 85,42% 26,75% 16,64% 49,31% 75,05% 18,50% 50,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...