Visa allt om TORU Byggmontage AB
Visa allt om TORU Byggmontage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 204 29 226 28 442 19 894 26 345 26 128 13 222 10 757 10 416 11 862
Övrig omsättning 261 135 - 3 810 - - - - - 38
Rörelseresultat (EBIT) 1 518 -2 097 938 249 1 655 3 513 727 558 951 2 287
Resultat efter finansnetto 1 532 -2 094 950 280 1 736 3 510 736 590 961 2 333
Årets resultat 1 341 -1 117 690 211 930 2 592 426 449 524 1 678
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 25 58 102 151 190
Omsättningstillgångar 4 716 5 223 6 543 12 873 10 623 19 236 6 628 4 479 3 953 3 643
Tillgångar 4 716 5 223 6 543 12 873 10 623 19 261 6 686 4 581 4 104 3 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 549 208 1 625 936 2 825 4 194 2 603 2 476 2 327 2 103
Obeskattade reserver 115 0 977 926 926 476 500 358 373 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 196 0 0 0 0 0 33 38 16
Kortfristiga skulder 3 053 4 819 3 941 11 011 6 873 14 590 3 583 1 713 1 366 1 534
Skulder och eget kapital 4 716 5 223 6 543 12 873 10 623 19 261 6 686 4 581 4 104 3 833
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 492 288 384 507 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 901 9 798 9 815 8 037 8 385 5 018 3 829 3 722 3 773
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 466 3 500 3 567 2 869 3 364 1 831 1 589 1 704 1 768
Utdelning till aktieägare 400 0 900 0 2 100 2 300 1 000 300 600 300
Omsättning 23 465 29 361 28 442 23 704 26 345 26 128 13 222 10 757 10 416 11 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 25 25 25 23 23 17 15 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 160 1 169 1 138 796 1 145 1 136 778 717 694 741
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 775 609 616 603 533 500 441 436 448 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 518 -2 097 938 249 1 677 3 546 771 607 1 002 2 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,60% 2,76% 42,97% -24,49% 0,83% 97,61% 22,92% 3,27% -12,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,70% -40,03% 14,53% 2,19% 16,33% 18,29% 11,01% 12,90% 23,51% 61,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,65% -7,15% 3,34% 1,42% 6,59% 13,48% 5,57% 5,49% 9,26% 19,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,44% 52,45% 84,06% 61,17% 77,12% 23,26% 75,40% 74,50% 83,71% 86,85%
Rörelsekapital/omsättning 7,17% 1,38% 9,15% 9,36% 14,23% 17,78% 23,03% 25,71% 24,84% 17,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,75% 3,98% 36,48% 12,88% 33,02% 23,60% 44,44% 59,81% 63,24% 58,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,47% 108,38% 136,56% 50,54% 103,68% 68,05% 184,98% 246,70% 261,49% 200,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...