Visa allt om Stadium Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 6 955 711 6 080 074 6 147 545 5 609 205 5 346 884 5 453 251 5 287 689 5 048 377 4 840 147 4 626 875
Övrig omsättning 8 050 23 014 57 101 64 603 44 228 35 043 6 269 53 399 21 917 17 769
Rörelseresultat (EBIT) 610 068 118 385 132 614 105 035 86 238 175 871 113 280 217 664 198 270 151 963
Resultat efter finansnetto 605 753 113 050 127 375 103 838 85 669 155 649 114 026 219 706 200 230 157 021
Årets resultat 472 209 82 119 99 465 78 654 66 437 114 677 87 404 169 878 159 042 115 899
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 179 534 192 121 206 211 239 289 254 252 282 316 299 628 289 124 307 270 280 028
Omsättningstillgångar 2 330 925 1 893 828 1 886 544 1 906 438 1 516 166 1 638 673 1 456 009 1 474 516 1 320 257 1 416 015
Tillgångar 2 510 458 2 085 949 2 092 755 2 145 727 1 770 418 1 920 989 1 755 637 1 763 640 1 627 527 1 696 043
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 083 448 613 902 593 226 873 587 840 634 975 428 918 877 948 703 893 153 880 269
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 60 826 63 166 66 408 69 918 69 700 80 432 83 535 82 103 73 821 69 832
Långfristiga skulder 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 366 184 1 408 881 1 283 121 1 202 222 860 084 865 129 753 225 732 834 660 553 745 942
Skulder och eget kapital 2 510 458 2 085 949 2 092 755 2 145 727 1 770 418 1 920 989 1 755 637 1 763 640 1 627 527 1 696 043
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 8 233 6 073 9 092 6 076 6 710 13 886 15 245 13 708 10 841 10 198
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 453 - 2 151 1 918 3 882 993 400
Löner till övriga anställda 838 394 791 620 848 070 804 059 755 883 765 258 719 891 590 672 646 833 614 450
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 8 982 - 14 222 10 381 11 535 8 875 5 832
Sociala kostnader 289 996 285 123 308 101 288 761 276 640 264 251 227 409 204 878 187 756 184 351
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 963 761 6 103 088 6 204 646 5 673 808 5 391 112 5 488 294 5 293 958 5 101 776 4 862 064 4 644 644
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 870 1 652 1 957 2 139 2 019 2 014 1 965 1 857 1 784 1 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 720 3 680 3 141 2 622 2 648 2 708 2 691 2 719 2 713 2 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 708 632 532 531 531 511 504 487 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 677 266 198 431 225 188 212 874 184 639 282 089 230 698 337 710 315 694 254 567
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,40% -1,10% 9,60% 4,91% -1,95% 3,13% 4,74% 4,30% 4,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,32% 5,71% 6,35% 4,92% 4,91% 9,25% 6,57% 12,52% 12,35% 9,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,78% 1,96% 2,16% 1,88% 1,63% 3,26% 2,18% 4,38% 4,15% 3,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,97% 42,14% 42,28% 44,13% 44,18% 46,35% 45,05% 46,89% 46,23% 45,66%
Rörelsekapital/omsättning 13,87% 7,98% 9,82% 12,55% 12,27% 14,19% 13,29% 14,69% 13,63% 14,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,16% 29,43% 28,35% 40,71% 47,48% 50,78% 52,34% 53,79% 54,88% 51,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,01% 26,16% 21,87% 22,56% 33,98% 45,32% 34,84% 46,83% 52,31% 65,92%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 632 742 598 751 702 733 728 653 430 963 200 156 194 090 195 493 192 998 190 882
Övrig omsättning 37 007 51 579 34 125 45 160 15 990 9 867 4 711 4 097 2 056 6 110
Rörelseresultat (EBIT) -14 689 -21 -2 494 4 127 -66 025 -56 268 -44 742 -48 127 -16 764 -15 277
Resultat efter finansnetto -13 525 3 422 2 827 293 398 -61 046 -48 516 -33 873 -38 229 -6 709 -4 703
Årets resultat 411 661 73 846 66 545 353 079 56 139 124 365 62 300 120 463 -40 075 -21 703
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 766 113 898 98 098 98 227 98 982 103 001 103 177 102 307 94 799 90 994
Omsättningstillgångar 981 283 729 686 729 387 847 833 545 457 756 187 671 546 709 751 649 265 656 626
Tillgångar 1 104 049 843 584 827 485 946 060 644 439 859 188 774 723 812 058 744 064 747 620
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 757 035 345 374 328 944 637 399 330 498 474 359 409 994 468 740 468 277 520 902
Obeskattade reserver 178 628 209 691 228 913 244 868 249 097 294 195 288 058 272 876 225 424 179 362
Avsättningar (tkr) 10 488 6 297 5 360 4 458 3 712 10 232 8 035 5 275 4 573 0
Långfristiga skulder 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 157 900 282 222 114 268 59 335 61 132 80 402 68 636 65 167 45 790 47 356
Skulder och eget kapital 1 104 049 843 584 827 485 946 060 644 439 859 188 774 723 812 058 744 064 747 620
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 8 233 4 936 6 516 4 273 4 770 10 493 9 875 8 903 7 110 6 208
Varav tantiem till styrelse & VD 2 430 810 1 625 300 600 1 000 418 2 457 691 -
Löner till övriga anställda 72 087 52 360 88 240 121 263 110 622 106 676 98 169 98 084 87 449 84 382
Varav resultatlön till övriga anställda 8 498 2 059 7 282 2 142 20 114 5 953 2 484 3 924 2 646 235
Sociala kostnader 39 299 29 846 45 858 60 767 61 225 54 852 49 643 48 036 42 964 39 982
Utdelning till aktieägare 360 000 0 57 416 0 50 000 200 000 60 000 120 000 120 000 150 000
Omsättning 669 749 650 330 736 858 773 813 446 953 210 023 198 801 199 590 195 054 196 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 134 110 150 237 227 214 210 206 195 202
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 722 5 443 4 685 3 074 1 899 935 924 949 990 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 873 791 923 787 774 842 786 771 731 645
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 579 6 764 4 572 9 502 -61 575 -52 666 -40 932 -44 359 -13 243 -10 829
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,68% -14,80% -3,56% 69,08% 115,31% 3,13% -0,72% 1,29% 1,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,11% 0,90% 0,55% 31,05% -9,46% -5,64% -4,36% -4,70% -0,88% -0,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,93% 1,27% 0,65% 40,31% -14,14% -24,20% -17,39% -19,51% -3,41% -2,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,94% 27,35% 27,04% 31,99% 43,56% 98,81% 99,04% 98,64% 99,08% 99,04%
Rörelsekapital/omsättning 130,13% 74,73% 87,53% 108,21% 112,38% 337,63% 310,63% 329,72% 312,68% 319,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,19% 60,33% 61,33% 87,56% 81,43% 81,92% 81,92% 83,93% 85,26% 87,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 621,46% 258,55% 638,31% 1 428,83% 892,24% 940,51% 978,42% 1 089,13% 1 417,92% 1 386,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!