Visa allt om Stadium Aktiebolag
Visa allt om Stadium Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 5 346 884 5 453 251 5 287 689 5 048 377 4 840 147 4 626 875 4 528 070 4 307 944 3 981 302 3 827 824
Övrig omsättning 44 228 35 043 6 269 53 399 21 917 17 769 9 808 77 569 73 462 50 924
Rörelseresultat (EBIT) 86 238 175 871 113 280 217 664 198 270 151 963 253 074 287 425 119 669 73 595
Resultat efter finansnetto 85 669 155 649 114 026 219 706 200 230 157 021 260 749 289 867 118 060 66 624
Årets resultat 66 437 114 677 87 404 169 878 159 042 115 899 188 063 213 716 83 997 46 090
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 252 282 316 299 628 289 124 307 270 280 028 272 049 259 320 226 383 232 834
Omsättningstillgångar 1 516 166 1 638 673 1 456 009 1 474 516 1 320 257 1 416 015 1 510 269 1 476 508 1 205 750 1 145 825
Tillgångar 1 770 418 1 920 989 1 755 637 1 763 640 1 627 527 1 696 043 1 782 318 1 735 828 1 432 133 1 378 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 634 975 428 918 877 948 703 893 153 880 269 891 021 853 828 674 253 593 047
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 69 700 80 432 83 535 82 103 73 821 69 832 65 594 54 425 43 548 35 445
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 860 084 865 129 753 225 732 834 660 553 745 942 825 703 827 575 714 332 750 167
Skulder och eget kapital 1 770 418 1 920 989 1 755 637 1 763 640 1 627 527 1 696 043 1 782 318 1 735 828 1 432 133 1 378 659
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 6 710 13 886 15 245 13 708 10 841 10 198 14 051 10 885 8 768 6 885
Varav tantiem till styrelse & VD - 2 151 1 918 3 882 993 400 3 130 2 939 2 104 165
Löner till övriga anställda 755 883 765 258 719 891 590 672 646 833 614 450 620 734 593 322 590 517 553 512
Varav resultatlön till övriga anställda - 14 222 10 381 11 535 8 875 5 832 15 085 18 918 9 297 4 380
Sociala kostnader 276 640 264 251 227 409 204 878 187 756 184 351 179 286 173 964 175 522 200 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 391 112 5 488 294 5 293 958 5 101 776 4 862 064 4 644 644 4 537 878 4 385 513 4 054 764 3 878 748
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 019 2 014 1 965 1 857 1 784 1 741 1 731 1 718 1 778 1 796
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 648 2 708 2 691 2 719 2 713 2 658 2 616 2 508 2 239 2 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 531 511 504 487 474 475 465 449 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 184 639 282 089 230 698 337 710 315 694 254 567 352 047 386 694 212 232 161 679
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,95% 3,13% 4,74% 4,30% 4,61% 2,18% 5,11% 8,20% 4,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,91% 9,25% 6,57% 12,52% 12,35% 9,28% 14,68% 16,75% 8,46% 5,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,63% 3,26% 2,18% 4,38% 4,15% 3,40% 5,78% 6,75% 3,04% 1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,18% 46,35% 45,05% 46,89% 46,23% 45,66% 47,38% 48,22% 47,36% 46,75%
Rörelsekapital/omsättning 12,27% 14,19% 13,29% 14,69% 13,63% 14,48% 15,12% 15,06% 12,34% 10,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,48% 50,78% 52,34% 53,79% 54,88% 51,90% 49,99% 49,19% 47,08% 43,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,98% 45,32% 34,84% 46,83% 52,31% 65,92% 69,54% 85,33% 53,49% 31,43%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 430 963 200 156 194 090 195 493 192 998 190 882 182 627 184 253 171 980 168 324
Övrig omsättning 15 990 9 867 4 711 4 097 2 056 6 110 7 506 6 776 7 666 6 347
Rörelseresultat (EBIT) -66 025 -56 268 -44 742 -48 127 -16 764 -15 277 -24 150 -32 444 -50 180 -59 027
Resultat efter finansnetto -61 046 -48 516 -33 873 -38 229 -6 709 -4 703 -13 231 -28 477 -40 143 -39 515
Årets resultat 56 139 124 365 62 300 120 463 -40 075 -21 703 -50 110 -35 898 -38 650 -37 030
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 982 103 001 103 177 102 307 94 799 90 994 93 304 82 719 84 508 85 917
Omsättningstillgångar 545 457 756 187 671 546 709 751 649 265 656 626 705 222 677 181 558 819 514 580
Tillgångar 644 439 859 188 774 723 812 058 744 064 747 620 798 526 759 900 643 327 600 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 498 474 359 409 994 468 740 468 277 520 902 555 016 561 000 487 917 466 410
Obeskattade reserver 249 097 294 195 288 058 272 876 225 424 179 362 153 472 103 407 84 118 72 114
Avsättningar (tkr) 3 712 10 232 8 035 5 275 4 573 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 61 132 80 402 68 636 65 167 45 790 47 356 90 038 95 493 71 292 61 973
Skulder och eget kapital 644 439 859 188 774 723 812 058 744 064 747 620 798 526 759 900 643 327 600 497
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 4 770 10 493 9 875 8 903 7 110 6 208 10 961 9 456 7 832 6 043
Varav tantiem till styrelse & VD 600 1 000 418 2 457 691 - 2 328 2 646 2 104 0
Löner till övriga anställda 110 622 106 676 98 169 98 084 87 449 84 382 99 955 91 079 92 194 87 086
Varav resultatlön till övriga anställda 20 114 5 953 2 484 3 924 2 646 235 8 733 10 209 4 766 129
Sociala kostnader 61 225 54 852 49 643 48 036 42 964 39 982 41 703 43 108 45 717 45 756
Utdelning till aktieägare 50 000 200 000 60 000 120 000 120 000 150 000 120 000 150 000 30 000 5 000
Omsättning 446 953 210 023 198 801 199 590 195 054 196 992 190 133 191 029 179 646 174 671
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 227 214 210 206 195 202 204 209 214 227
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 899 935 924 949 990 945 895 882 804 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 774 842 786 771 731 645 730 719 708 647
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -61 575 -52 666 -40 932 -44 359 -13 243 -10 829 -19 851 -27 515 -45 373 -54 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 115,31% 3,13% -0,72% 1,29% 1,11% 4,52% -0,88% 7,14% 2,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,46% -5,64% -4,36% -4,70% -0,88% -0,62% -1,64% -3,74% -6,18% -6,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,14% -24,20% -17,39% -19,51% -3,41% -2,43% -7,16% -15,44% -23,14% -23,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,56% 98,81% 99,04% 98,64% 99,08% 99,04% 99,34% 98,75% 98,63% 98,16%
Rörelsekapital/omsättning 112,38% 337,63% 310,63% 329,72% 312,68% 319,19% 336,85% 315,70% 283,48% 268,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,43% 81,92% 81,92% 83,93% 85,26% 87,36% 83,67% 83,85% 85,26% 86,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 892,24% 940,51% 978,42% 1 089,13% 1 417,92% 1 386,57% 783,25% 709,14% 783,85% 830,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...