Visa allt om Tobias Persson måleri AB
Visa allt om Tobias Persson måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 660 2 36 62 20 450 1 629 1 400 1 385 0
Övrig omsättning 41 10 - - - 85 - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 -31 2 20 -9 273 400 -100 425 -10
Resultat efter finansnetto 4 0 13 20 -6 297 401 -99 502 -10
Årets resultat 0 84 9 16 -6 208 287 -17 285 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 0 261 360 110 110 201 206 268 222
Omsättningstillgångar 188 314 67 107 547 793 702 379 548 15
Tillgångar 202 314 327 467 657 903 903 585 816 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 278 194 335 469 618 537 377 513 228
Obeskattade reserver 2 0 110 110 110 110 88 71 153 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 36 23 22 78 176 279 137 149 9
Skulder och eget kapital 202 314 327 467 657 903 903 585 816 237
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 183 300 184 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 74 204 200 155 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 - 0 21 119 159 107 0
Utdelning till aktieägare 0 158 0 0 150 143 127 127 120 0
Omsättning 701 12 36 62 20 535 1 629 1 400 1 390 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 - 0 1 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 660 - - - - 450 815 700 693 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 - - - - 107 267 346 235 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 -31 2 20 -9 273 405 -95 430 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32 900,00% -94,44% -41,94% 210,00% -95,56% -72,38% 16,36% 1,08% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,48% 0,00% 3,98% 4,71% -0,61% 32,89% 44,41% -16,92% 61,52% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,76% 0,00% 36,11% 35,48% -20,00% 66,00% 24,62% -7,07% 36,25% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 16,36% 13 900,00% 122,22% 137,10% 2 345,00% 137,11% 25,97% 17,29% 28,81% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,18% 88,54% 85,57% 90,11% 83,72% 77,42% 66,65% 73,39% 76,37% 96,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,50% 872,22% 286,96% 486,36% 701,28% 450,57% 251,61% 276,64% 367,79% 166,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...