Visa allt om Food for Progress Mölnlycke AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 43 246 105 035 102 563 96 733 96 052 80 167 44 776 41 257 48 101 56 240
Övrig omsättning 423 1 156 793 941 493 149 205 203 374 227
Rörelseresultat (EBIT) 5 230 8 943 5 166 2 728 3 915 5 796 -993 1 487 -246 1 507
Resultat efter finansnetto 4 551 8 352 4 842 2 618 3 836 5 648 -1 088 1 407 -335 1 380
Årets resultat 551 -148 -6 408 -2 882 1 106 4 390 -73 1 066 -73 890
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 241 4 063 8 064 3 658 3 391 2 672 2 788 2 230 2 650 3 016
Omsättningstillgångar 43 596 43 141 26 892 23 448 23 017 22 598 16 220 11 070 9 824 11 389
Tillgångar 77 836 47 204 34 956 27 106 26 408 25 271 19 008 13 301 12 474 14 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 917 2 366 2 514 8 922 11 804 10 698 6 308 6 381 6 308 6 325
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 37 0 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 833 1 608 2 708 964 220 500 1 057 978 577 917
Kortfristiga skulder 60 086 43 230 29 734 17 219 14 384 14 073 11 644 5 905 5 590 6 922
Skulder och eget kapital 77 836 47 204 34 956 27 106 26 408 25 271 19 008 13 301 12 474 14 405
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 9 101 5 669 4 666 5 189 4 694
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - 3 230 1 956 1 642 1 734 1 896
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 669 106 191 103 356 97 674 96 545 80 316 44 981 41 460 48 475 56 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 17 35 34 42 35 21 18 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 6 179 2 930 2 845 2 287 2 290 2 132 2 292 2 532 2 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 925 509 488 384 359 370 354 369 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 971 10 713 6 780 4 156 5 120 6 750 -116 2 244 600 2 361
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,83% 2,41% 6,03% 0,71% 19,81% 79,04% 8,53% -14,23% -14,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,72% 18,95% 14,78% 10,06% 14,83% 22,95% -5,21% 11,19% -1,97% 10,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,09% 8,51% 5,04% 2,82% 4,08% 7,23% -2,21% 3,61% -0,51% 2,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,11% 44,27% 41,81% 38,09% 36,96% 38,64% 39,16% 42,96% 36,33% 33,19%
Rörelsekapital/omsättning -38,13% -0,08% -2,77% 6,44% 8,99% 10,63% 10,22% 12,52% 8,80% 7,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,75% 5,01% 7,19% 32,92% 44,70% 42,33% 33,19% 48,19% 50,57% 45,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,09% 90,27% 48,22% 93,12% 119,57% 113,60% 98,87% 128,08% 122,36% 105,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!