Visa allt om SCANIA Aktiebolag
Visa allt om SCANIA Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 126 656 000 103 927 000 94 897 000 97 080 000 86 847 000 79 603 000 87 686 000 82 365 000 62 074 000 93 749 000
Övrig omsättning 169 000 1 075 000 2 153 000 215 000 4 675 000 4 722 000 4 517 000 306 000 4 977 000 366 000
Rörelseresultat (EBIT) 12 434 000 6 384 000 9 641 000 8 721 000 8 455 000 8 300 000 12 398 000 12 746 000 2 473 000 12 512 000
Resultat efter finansnetto 12 082 000 5 963 000 9 109 000 8 322 000 8 408 000 8 281 000 12 612 000 12 533 000 1 602 000 11 978 000
Årets resultat 8 705 000 3 243 000 6 753 000 6 009 000 6 194 000 6 640 000 9 422 000 9 103 000 1 129 000 8 890 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 249 000 100 281 000 84 196 000 77 165 000 67 985 000 62 727 000 59 349 000 53 922 000 57 614 000 62 352 000
Omsättningstillgångar 68 090 000 62 712 000 57 069 000 55 872 000 50 080 000 50 405 000 49 960 000 44 507 000 40 837 000 47 683 000
Tillgångar 177 339 000 162 993 000 141 265 000 133 037 000 118 065 000 113 132 000 109 309 000 98 429 000 98 451 000 110 035 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 904 000 39 923 000 37 790 000 41 745 000 37 112 000 35 004 000 34 512 000 30 035 000 23 302 000 21 937 000
Minoritetsintressen 15 000 20 000 47 000 56 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000
Avsättningar (tkr) 0 20 656 000 12 233 000 10 935 000 8 538 000 0 0 8 912 000 4 983 000 4 621 000
Långfristiga skulder 71 505 000 41 992 000 37 707 000 36 947 000 35 398 000 41 094 000 33 274 000 27 284 000 33 029 000 32 877 000
Kortfristiga skulder 55 915 000 60 402 000 53 488 000 43 354 000 37 017 000 37 034 000 41 523 000 32 197 000 37 136 000 50 599 000
Skulder och eget kapital 177 339 000 162 993 000 141 265 000 133 037 000 118 065 000 113 132 000 109 309 000 98 429 000 98 451 000 110 035 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 753 000 430 000 391 000 374 000 326 000 419 000 405 000 501 000 290 000 366 000
Varav tantiem till styrelse & VD 227 000 132 000 99 000 93 000 77 000 108 000 135 000 138 000 26 000 117 000
Löner till övriga anställda 17 463 000 15 894 000 14 983 000 13 936 000 13 388 000 12 561 000 12 374 000 11 327 000 10 491 000 11 030 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 7 776 000 5 447 000 5 021 000 4 397 000 4 364 000 4 060 000 4 227 000 3 933 000 3 640 000 4 140 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 126 825 000 105 002 000 97 050 000 97 295 000 91 522 000 84 325 000 92 203 000 82 671 000 67 051 000 94 115 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 369 40 286 38 493 37 534 36 528 33 835 33 284 30 561 32 330 34 777
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 989 2 580 2 465 2 586 2 378 2 353 2 634 2 695 1 920 2 696
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 613 540 530 498 495 504 511 516 446 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 802 000 9 476 000 12 883 000 11 393 000 11 003 000 12 726 000 16 777 000 15 290 000 4 914 000 15 769 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,87% 9,52% -2,25% 11,78% 9,10% -9,22% 6,46% 32,69% -33,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,46% 4,48% 7,26% 7,08% 7,78% 8,03% 12,20% 13,49% 3,16% 11,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,45% 7,03% 10,80% 9,70% 10,58% 11,42% 15,21% 16,12% 5,01% 13,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,21% 25,25% 25,83% 24,68% 21,44% 25,97% 27,97% 30,15% 21,24% 27,27%
Rörelsekapital/omsättning 9,61% 2,22% 3,77% 12,89% 15,04% 16,80% 9,62% 14,95% 5,96% -3,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,14% 24,49% 26,75% 31,38% 31,43% 30,94% 31,57% 30,51% 23,67% 19,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,16% 72,17% 75,07% 90,17% 95,98% 97,67% 85,35% 97,98% 78,29% 63,51%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 000 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 29 000 7 041 000 4 000 000 4 001 000 5 016 000 2 006 000 2 944 000
Årets resultat 0 0 0 0 7 000 000 4 000 000 4 001 000 5 012 000 2 611 000 2 897 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 435 000 8 435 000 8 435 000 8 435 000 8 435 000 16 402 000 16 402 000 8 401 000 8 401 000 8 401 000
Omsättningstillgångar 1 567 000 1 567 000 11 167 000 11 167 000 11 167 000 0 0 8 000 000 3 800 000 4 611 000
Tillgångar 10 002 000 10 002 000 19 602 000 19 602 000 19 602 000 16 402 000 16 402 000 16 401 000 12 201 000 13 012 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 002 000 10 002 000 10 002 000 19 602 000 19 602 000 16 402 000 16 402 000 16 401 000 12 201 000 12 198 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 9 600 000 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 10 002 000 10 002 000 19 602 000 19 602 000 19 602 000 16 402 000 16 402 000 16 401 000 12 201 000 13 012 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - 0 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 - 0 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 4 353 000 0 9 600 000 3 000 000 3 200 000 3 800 4 000 4 000 000 800 000 2 000 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 000 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 51,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 116,32% - - - - - - -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...