Visa allt om Postpac Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 247 740 196 204 163 997 170 733 0 114 087 115 157 136 029 137 313 142 140
Övrig omsättning 493 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 25 382 21 261 23 559 25 173 0 12 315 16 787 22 135 21 825 23 488
Resultat efter finansnetto 25 061 21 014 23 464 25 118 0 12 259 16 762 22 591 21 770 23 576
Årets resultat 6 1 0 4 0 1 1 1 1 17 462
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 727 3 016 1 991 1 322 295 3 075 3 341 1 947 3 850 2 127
Omsättningstillgångar 65 676 36 914 29 400 27 251 29 079 22 324 19 582 27 963 23 716 29 796
Tillgångar 69 403 39 930 31 391 28 573 29 374 25 399 22 923 29 910 27 566 31 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 220 1 213 1 212 1 212 1 208 1 208 1 207 1 206 1 205 1 204
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 44 339 332 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 183 38 717 30 179 27 361 28 166 24 191 21 672 28 365 26 029 30 366
Skulder och eget kapital 69 403 39 930 31 391 28 573 29 374 25 399 22 923 29 910 27 566 31 923
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 2 897 2 417 1 830 2 746 2 655 1 901 2 175 2 197 2 014 1 890
Varav tantiem till styrelse & VD 1 007 0 0 946 0 221 615 757 - -
Löner till övriga anställda 43 908 38 721 31 518 33 200 30 886 27 949 26 419 29 493 29 632 29 229
Varav resultatlön till övriga anställda 157 0 0 0 0 148 103 - - -
Sociala kostnader 16 417 16 604 15 377 15 297 13 129 11 298 11 080 11 545 11 250 11 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 248 233 196 204 166 997 170 733 0 114 087 115 157 136 029 137 313 142 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 133 113 105 102 95 90 96 105 105 110
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 863 1 736 1 562 1 674 - 1 268 1 200 1 296 1 308 1 292
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 511 464 502 - 466 413 412 409 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 443 22 098 24 124 25 435 0 12 629 17 602 23 048 22 609 24 559
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,27% 19,64% -3,95% - -100,00% -0,93% -15,34% -0,94% -3,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,57% 53,25% 75,05% 88,10% - 48,49% 73,24% 76,33% 79,59% 74,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,25% 10,84% 14,37% 14,74% - 10,80% 14,58% 16,78% 15,98% 16,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% - 99,99% 99,99% 99,93% 99,94% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,24% -0,92% -0,48% -0,06% - -1,64% -1,81% -0,30% -1,68% -0,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,49% 3,04% 3,86% 4,24% 4,11% 4,76% 5,42% 4,92% 5,26% 4,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,01% 95,34% 97,42% 99,60% 103,18% 92,20% 90,21% 98,44% 90,59% 98,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!