Visa allt om Jimmy Gustafsson Snickeriproduktion Aktiebolag
Visa allt om Jimmy Gustafsson Snickeriproduktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 400 1 345 1 317 859 701 876 959 830 1 010 1 180
Övrig omsättning - 1 - - - - - - 56 -
Rörelseresultat (EBIT) 74 162 317 81 30 -149 56 -9 -11 120
Resultat efter finansnetto 69 160 315 79 27 -152 53 -6 -5 117
Årets resultat 47 91 191 79 27 -152 39 0 0 76
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 85 76 76 55 89 53 80 109 103
Omsättningstillgångar 985 869 763 381 311 185 486 351 467 589
Tillgångar 1 037 955 840 457 367 274 539 431 575 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 471 424 433 242 163 136 288 249 249 349
Obeskattade reserver 134 126 83 0 0 0 0 0 6 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 432 405 324 215 204 138 250 182 320 332
Skulder och eget kapital 1 037 955 840 457 367 274 539 431 575 692
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 100 105 50 25 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 490 311 283 194 246 166 157 177 266 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 112 113 110 77 96 103 103 92 110 108
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 1 400 1 346 1 317 859 701 876 959 830 1 066 1 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 700 673 659 430 351 438 480 415 505 590
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 303 215 198 138 170 192 186 161 205 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 191 341 100 64 -123 83 20 12 127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,09% 2,13% 53,32% 22,54% -19,98% -8,65% 15,54% -17,82% -14,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,14% 16,96% 37,74% 17,72% 8,17% -54,38% 10,39% 0,23% -0,70% 17,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,29% 12,04% 24,07% 9,43% 4,28% -17,01% 5,84% 0,12% -0,40% 10,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,64% 69,29% 78,28% 80,21% 83,31% 80,71% 84,88% 85,78% 71,49% 88,14%
Rörelsekapital/omsättning 39,50% 34,50% 33,33% 19,32% 15,26% 5,37% 24,61% 20,36% 14,55% 21,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,50% 54,69% 59,25% 52,95% 44,41% 49,64% 53,43% 57,77% 44,06% 51,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,01% 214,57% 235,49% 177,21% 152,45% 134,06% 194,40% 192,86% 145,94% 177,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...