Visa allt om Almfast AB
Visa allt om Almfast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 935 6 332 5 755 5 693 5 696 5 572 5 554 5 463 104 478 71 196
Övrig omsättning - - - - 192 - - 7 655 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 960 609 -5 896 189 2 037 1 430 1 074 8 220 10 567 2 062
Resultat efter finansnetto 5 700 155 -6 712 -474 1 334 4 098 4 599 13 137 40 491 31 838
Årets resultat 6 482 726 -6 712 -91 688 3 766 3 386 10 378 37 468 31 281
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 492 64 213 59 840 39 781 38 882 39 953 41 342 44 084 48 063 53 007
Omsättningstillgångar 5 001 3 092 3 283 5 205 17 201 15 414 12 249 31 959 97 783 56 300
Tillgångar 70 493 67 304 63 123 44 987 56 083 55 368 53 591 76 043 145 846 109 307
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 672 12 190 11 464 18 176 28 177 27 489 23 723 45 337 94 959 62 491
Obeskattade reserver 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 49 455 50 983 37 871 25 024 25 651 26 279 26 907 27 535 29 433 30 111
Kortfristiga skulder 2 366 4 131 13 789 1 787 1 895 1 599 2 961 3 171 21 454 16 705
Skulder och eget kapital 70 493 67 304 63 123 44 987 56 083 55 368 53 591 76 043 145 846 109 307
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 490 390 480 505 510 842 987
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - 480 480 - 0 18 4 115 34 505 28 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 169 170 172 152 191 177 201 11 739 12 513
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 25 000 60 000 5 000
Omsättning 6 935 6 332 5 755 5 693 5 888 5 572 5 554 13 118 104 478 71 196
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 105 103
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 935 6 332 5 755 5 693 2 848 2 786 2 777 2 732 995 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 686 652 666 277 326 348 424 484 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 068 1 602 -4 903 1 182 2 993 2 501 2 145 9 291 11 692 3 059
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,52% 10,03% 1,09% -0,05% 2,23% 0,32% 1,67% -94,77% 46,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,47% 0,92% -9,31% 0,58% 4,76% 8,92% 9,34% 17,81% 33,76% 30,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 86,07% 9,78% -102,07% 4,58% 46,82% 88,66% 90,10% 247,87% 47,13% 46,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,39% 88,42%
Rörelsekapital/omsättning 38,00% -16,41% -182,55% 60,04% 268,71% 247,94% 167,23% 526,96% 73,06% 55,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,49% 18,11% 18,16% 40,40% 50,71% 49,65% 44,27% 59,62% 65,11% 57,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,37% 74,85% 23,81% 291,27% 907,70% 963,98% 413,68% 1 007,85% 455,78% 337,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...