Visa allt om Aktiebolaget Växjö-Däck
Visa allt om Aktiebolaget Växjö-Däck

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 *
Nettoomsättning 9 463 9 457 8 287 8 674 9 290 9 326 10 861 10 919 10 069 9 988
Övrig omsättning - 63 74 - - - - - 56 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 854 2 372 999 1 682 1 682 1 746 2 445 2 456 952 -
Resultat efter finansnetto 1 809 2 312 935 1 716 1 747 1 818 2 363 2 526 1 171 -
Årets resultat 1 157 1 314 517 985 937 991 1 531 2 605 1 063 -
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 159 4 123 3 908 3 913 17 22 332 381 450 583
Omsättningstillgångar 7 644 7 212 5 765 5 226 4 965 5 089 3 268 11 143 9 746 8 552
Tillgångar 11 803 11 335 9 674 9 139 4 982 5 111 3 600 11 524 10 195 9 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 652 5 295 3 981 3 464 2 780 2 643 1 651 9 758 7 453 6 690
Obeskattade reserver 2 768 2 466 1 852 1 602 1 163 712 250 0 1 050 1 360
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 551 1 851 2 151 2 901 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 831 1 722 1 690 1 172 1 039 1 756 1 699 1 766 1 692 1 084
Skulder och eget kapital 11 803 11 335 9 674 9 139 4 982 5 111 3 600 11 524 10 195 9 134
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 420 414 394 646 632 631 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 552 1 638 1 633 1 003 940 824 791 807 767 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 611 604 591 546 440 497 627 865 1 181 730
Utdelning till aktieägare 800 0 0 0 0 800 0 0 300 300
Omsättning 9 463 9 520 8 361 8 674 9 290 9 326 10 861 10 919 10 125 9 988
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 893 1 576 1 381 1 446 1 548 1 554 1 810 1 820 1 678 1 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 379 375 339 321 289 346 347 434 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 913 2 403 1 004 1 687 1 687 1 831 2 494 2 525 1 026 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,06% 14,12% -4,46% -6,63% -0,39% -14,13% -0,53% 8,44% 0,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,72% 20,98% 10,57% 18,94% 35,07% 35,69% 68,42% 22,72% 11,57% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,61% 25,15% 12,34% 19,96% 18,81% 19,56% 22,68% 23,98% 11,72% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,21% 61,44% 55,29% 53,27% 47,97% 46,14% 48,54% 48,92% 43,01% -
Rörelsekapital/omsättning 61,43% 58,05% 49,17% 46,74% 42,26% 35,74% 14,45% 85,88% 79,99% 74,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,18% 63,68% 56,08% 51,58% 73,01% 61,98% 50,98% 84,68% 80,52% 83,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 347,46% 363,70% 288,34% 376,11% 394,32% 249,32% 139,26% 581,54% 514,54% 701,75%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...