Visa allt om Åtvidabergs Gräv & Schakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 11 421 9 326 10 205 10 542 10 637 10 235 10 990 9 770 10 859 11 367
Övrig omsättning 799 855 349 435 78 360 0 415 855 20
Rörelseresultat (EBIT) 696 -830 485 504 -346 -162 581 75 1 183 553
Resultat efter finansnetto 556 -931 423 462 -337 -269 525 -21 1 112 519
Årets resultat 278 12 242 200 68 1 166 92 235 445
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 902 8 605 6 335 5 941 5 351 7 532 8 421 8 914 7 079 2 413
Omsättningstillgångar 3 133 2 889 4 140 3 387 3 838 2 744 3 397 3 531 3 566 5 140
Tillgångar 10 036 11 494 10 474 9 328 9 190 10 276 11 818 12 445 10 645 7 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 834 4 556 5 294 5 052 4 852 4 785 4 784 4 618 4 527 4 292
Obeskattade reserver 550 350 1 300 1 200 1 000 1 433 1 718 1 418 1 568 782
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 230 3 300 1 845 1 570 811 1 662 2 828 4 003 2 331 867
Kortfristiga skulder 2 422 3 288 2 035 1 506 2 526 2 396 2 489 2 406 2 220 1 612
Skulder och eget kapital 10 036 11 494 10 474 9 328 9 190 10 276 11 818 12 445 10 645 7 552
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 678 3 788 3 696 3 591 3 087
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 341 1 286 1 297 1 240 1 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 220 10 181 10 554 10 977 10 715 10 595 10 990 10 185 11 714 11 387
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 11 10 12 12 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 269 1 036 1 134 958 1 064 853 916 814 905 874
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 486 496 491 512 420 428 419 405 358
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 434 718 1 771 1 236 703 1 181 1 816 1 080 2 129 1 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,46% -8,61% -3,20% -0,89% 3,93% -6,87% 12,49% -10,03% -4,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,94% -7,22% 4,63% 5,40% -2,92% -1,57% 5,81% 0,85% 11,37% 7,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,09% -8,90% 4,75% 4,78% -2,52% -1,57% 6,25% 1,08% 11,14% 5,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,14% 51,29% 62,90% 65,17% 60,03% 63,08% 67,77% 63,84% 65,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,23% -4,28% 20,63% 17,84% 12,33% 3,40% 8,26% 11,51% 12,40% 31,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,44% 42,01% 60,23% 64,19% 61,28% 57,44% 51,82% 45,99% 53,38% 64,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,36% 87,86% 203,44% 224,90% 151,94% 114,52% 136,48% 146,76% 160,63% 318,86%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...