Visa allt om Aktiebolaget Östersunds Bilelektriska
Visa allt om Aktiebolaget Östersunds Bilelektriska

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 550 5 981 6 331 6 379 7 221 7 455 6 500 6 369 6 429 6 127
Övrig omsättning - - 238 233 6 - 32 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 94 414 274 396 -367 136 113 339 86 428
Resultat efter finansnetto 38 416 295 412 -365 138 114 343 87 429
Årets resultat 33 321 262 337 -186 68 126 229 37 179
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 71 109 289 376 508 618 501 493 458
Omsättningstillgångar 2 231 2 073 3 083 2 634 2 468 2 734 2 039 2 218 1 960 1 870
Tillgångar 2 271 2 144 3 192 2 923 2 844 3 242 2 657 2 718 2 453 2 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 967 934 1 913 1 651 1 314 1 500 1 432 1 307 1 078 1 041
Obeskattade reserver 349 378 387 378 335 514 525 586 585 588
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 955 832 892 894 1 195 1 228 700 826 791 699
Skulder och eget kapital 2 271 2 144 3 192 2 923 2 844 3 242 2 657 2 718 2 453 2 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 630 380 307 312 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 494 1 241 1 560 1 391 1 751 1 162 973 823 990 908
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 515 348 370 431 571 658 486 425 468 418
Utdelning till aktieägare 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 550 5 981 6 569 6 612 7 227 7 455 6 532 6 369 6 429 6 127
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 092 1 196 1 266 1 276 1 805 1 864 1 625 1 592 1 286 1 225
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 347 335 410 391 626 637 481 414 386 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 452 304 538 -209 323 313 552 245 551
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,51% -5,53% -0,75% -11,66% -3,14% 14,69% 2,06% -0,93% 4,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,14% 19,36% 9,24% 14,10% -12,83% 4,23% 4,29% 12,62% 3,63% 18,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,44% 6,94% 4,66% 6,46% -5,05% 1,84% 1,75% 5,39% 1,38% 7,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,17% 55,17% 52,76% 56,37% 53,47% 56,81% 52,77% 52,69% 50,93% 57,70%
Rörelsekapital/omsättning 19,48% 20,75% 34,61% 27,28% 17,63% 20,20% 20,60% 21,86% 18,18% 19,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,57% 57,32% 69,39% 66,01% 54,88% 57,95% 68,46% 63,61% 61,12% 62,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,39% 192,19% 297,98% 241,50% 163,10% 174,10% 218,43% 201,33% 177,50% 165,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...