Visa allt om Industriell Consultation och Utbildning i Bohuslän Aktiebolag
Visa allt om Industriell Consultation och Utbildning i Bohuslän Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 78 78 117 759 724 793 798 762 627 556
Övrig omsättning - 251 - - 417 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 262 -8 163 413 116 89 -31 4 -76
Resultat efter finansnetto -51 165 -181 -112 145 117 90 -28 7 -74
Årets resultat -51 165 -181 -114 102 79 63 -17 15 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 267 2 301 4 279 4 348 6 037 5 275 63 75 213 234
Omsättningstillgångar 234 228 19 48 164 712 566 560 395 389
Tillgångar 2 501 2 529 4 298 4 396 6 201 5 987 629 635 608 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 380 215 396 511 409 330 284 300 286
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 057 2 102 3 952 3 706 5 396 5 280 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 115 47 131 294 294 299 300 351 296 304
Skulder och eget kapital 2 501 2 529 4 298 4 396 6 201 5 987 629 635 608 622
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 100 60 60 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 143 300 300 215 360 130 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 149 206 204 212 246 175 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 329 117 759 1 141 793 798 762 627 556
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 380 362 397 399 381 314 278
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 146 270 282 300 361 219 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 297 61 234 414 120 100 -12 24 -48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -33,33% -84,58% 4,83% -8,70% -0,63% 4,72% 21,53% 12,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,40% 10,44% -0,16% 3,71% 6,66% 1,95% 14,31% -4,25% 1,32% -11,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,82% 338,46% -5,98% 21,48% 57,04% 14,75% 11,28% -3,54% 1,28% -12,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 152,56% 232,05% -95,73% -32,41% -17,96% 52,08% 33,33% 27,43% 15,79% 15,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,15% 15,03% 5,00% 9,01% 8,24% 6,83% 52,46% 44,72% 50,64% 49,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 203,48% 485,11% 14,50% 16,33% 55,78% 238,13% 188,67% 159,54% 133,45% 111,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...