Visa allt om Heimstaden Ystath AB
Visa allt om Heimstaden Ystath AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 40 751 42 512 53 020 64 962 63 674 57 491 55 790 54 469 50 812 48 937
Övrig omsättning - 388 450 424 100 212 142 279 731 91
Rörelseresultat (EBIT) 10 302 12 348 19 760 17 268 18 615 19 750 17 128 18 980 17 633 15 692
Resultat efter finansnetto 4 126 91 926 17 046 88 195 11 558 13 526 13 965 15 235 4 761 5 351
Årets resultat 1 839 91 423 11 056 86 113 4 383 7 929 8 126 9 181 964 1 670
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 045 267 340 304 491 311 676 364 559 310 822 303 728 304 366 308 183 287 044
Omsättningstillgångar 18 595 42 013 30 199 45 689 44 042 31 191 33 579 29 748 21 529 26 206
Tillgångar 266 640 309 354 334 689 357 364 408 601 342 013 337 307 334 114 329 711 313 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 239 213 150 124 728 117 671 34 559 33 175 28 246 22 157 15 013 16 192
Obeskattade reserver 0 26 809 38 099 35 418 36 515 31 052 28 388 25 511 22 663 19 801
Avsättningar (tkr) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 257 285 47 064 103 025 183 650 311 238 252 242 254 676 261 591 202 206 187 809
Kortfristiga skulder 5 081 22 331 68 838 20 624 26 289 25 543 25 996 24 856 89 829 89 446
Skulder och eget kapital 266 640 309 354 334 689 357 364 408 601 342 013 337 307 334 114 329 711 313 249
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 3 006 2 604 2 617 3 147
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 455 5 198 5 349 5 379 5 643 5 432 1 743 1 864 1 505 1 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 423 2 761 2 894 2 928 2 888 2 623 2 769 3 196 2 549 2 665
Utdelning till aktieägare 0 2 600 3 000 4 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000
Omsättning 40 751 42 900 53 470 65 386 63 774 57 703 55 932 54 748 51 543 49 028
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 10 10 11 11 11 9 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 792 4 251 5 302 5 906 5 789 5 226 6 199 6 052 6 352 6 117
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 851 879 808 829 786 897 911 901 916
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 504 15 067 23 012 20 579 22 736 23 475 20 817 22 605 21 173 18 861
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,14% -19,82% -18,38% 2,02% 10,75% 3,05% 2,43% 7,20% 3,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,00% 30,19% 5,99% 26,37% 4,72% 6,04% 5,23% 5,89% 5,49% 5,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,10% 219,66% 37,83% 145,08% 30,28% 35,92% 31,64% 36,15% 35,63% 32,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,16% 46,30% -72,88% 38,58% 27,88% 9,82% 13,59% 8,98% -134,42% -129,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,59% 75,66% 46,15% 40,66% 15,04% 16,39% 14,58% 12,26% 9,50% 9,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 365,97% 188,04% 43,84% 221,39% 167,47% 122,00% 129,04% 119,55% 23,92% 29,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...