Visa allt om Aktiebolaget Trav och Galopp
Visa allt om Aktiebolaget Trav och Galopp

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 209 400 4 085 800 12 535 100 12 231 100 3 671 900 12 419 600 13 188 600 12 874 400 12 771 800 12 049 500
Övrig omsättning 671 000 621 300 656 000 571 100 372 900 459 700 398 700 378 700 371 700 337 200
Rörelseresultat (EBIT) 3 372 100 3 204 500 3 107 700 2 992 400 2 902 200 2 946 400 3 130 300 3 052 400 3 021 900 2 809 900
Resultat efter finansnetto 3 373 300 3 204 600 3 111 000 2 998 800 2 913 900 2 962 500 3 148 300 3 064 300 1 519 200 1 315 700
Årets resultat 99 000 8 600 25 700 10 900 -52 700 -125 700 18 900 26 900 122 100 4 400
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 652 400 554 100 506 500 481 800 598 200 607 000 608 800 360 300 346 600 342 200
Omsättningstillgångar 1 094 300 1 058 000 944 500 838 800 606 600 659 200 800 100 933 600 1 012 800 791 000
Tillgångar 1 746 700 1 612 100 1 451 000 1 320 600 1 204 800 1 266 200 1 408 900 1 293 900 1 359 400 1 133 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 100 572 000 563 400 537 700 526 800 579 500 705 200 686 200 659 400 537 400
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100
Långfristiga skulder 31 200 36 100 43 400 50 700 0 0 0 0 2 000 7 000
Kortfristiga skulder 1 044 400 1 004 000 844 200 732 200 677 900 686 600 703 600 607 600 697 900 588 700
Skulder och eget kapital 1 746 700 1 612 100 1 451 000 1 320 600 1 204 800 1 266 200 1 408 900 1 293 900 1 359 400 1 133 200
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 19 700 7 500 7 200 9 200 8 200 5 800 5 400 5 500 5 300 5 900
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 179 300 174 500 157 800 146 400 133 600 131 400 123 500 119 900 118 400 115 500
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 94 200 88 200 76 300 70 800 67 400 65 300 62 900 61 400 59 200 57 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 880 400 4 707 100 13 191 100 12 802 200 4 044 800 12 879 300 13 587 300 13 253 100 13 143 500 12 386 700
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 271 299 281 272 255 252 242 232 236 246
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 533 13 665 44 609 44 967 14 400 49 284 54 498 55 493 54 118 48 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 080 907 863 838 820 - 793 805 775 728
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 469 700 3 303 300 3 205 400 3 095 300 3 000 800 2 946 400 3 240 400 3 148 500 3 124 900 2 906 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,03% -67,41% 2,49% 233,10% -70,43% -5,83% 2,44% 0,80% 5,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 193,26% 198,99% 214,64% 227,35% 241,99% 234,05% 223,50% 236,88% 223,34% 250,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 80,19% 78,51% 24,85% 24,55% 79,40% 23,86% 23,88% 23,81% 23,77% 23,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,53% 23,41% 23,45% 29,99%
Rörelsekapital/omsättning 1,19% 1,32% 0,80% 0,87% -1,94% -0,22% 0,73% 2,53% 2,47% 1,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,42% 35,48% 38,83% 40,72% 43,73% 45,77% 50,05% 53,03% 48,51% 47,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,78% 105,38% 111,88% 114,56% 89,48% 96,01% 113,72% 153,65% 145,12% 134,36%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 209 400 4 085 800 12 535 100 12 298 400 3 671 900 12 419 600 13 188 600 12 874 400 12 771 800 12 049 500
Övrig omsättning 441 500 395 000 440 800 320 500 295 200 376 300 312 900 299 600 297 800 265 000
Rörelseresultat (EBIT) 3 370 400 3 202 600 3 105 300 2 989 700 2 902 000 2 945 700 3 129 300 3 052 500 3 021 800 2 809 700
Resultat efter finansnetto 3 373 200 3 204 600 3 110 900 2 998 700 2 913 900 2 962 300 3 147 900 3 064 000 1 519 100 1 315 500
Årets resultat 99 000 8 700 25 700 10 900 -52 700 -125 800 18 600 26 700 122 100 4 300
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 520 400 445 900 409 200 397 200 564 800 570 800 565 300 313 600 319 200 314 800
Omsättningstillgångar 1 140 300 1 070 900 949 300 826 400 609 300 672 100 818 800 955 800 1 014 600 789 200
Tillgångar 1 660 700 1 516 800 1 358 500 1 223 600 1 174 100 1 242 900 1 384 100 1 269 400 1 333 800 1 104 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 669 500 570 400 561 700 536 000 525 100 577 800 703 600 685 000 658 300 536 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 991 200 946 400 796 800 687 600 649 000 665 100 680 500 584 400 675 500 567 800
Skulder och eget kapital 1 660 700 1 516 800 1 358 500 1 223 600 1 174 100 1 242 900 1 384 100 1 269 400 1 333 800 1 104 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 17 900 5 700 5 300 4 900 6 600 4 200 3 900 4 000 4 000 4 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 152 400 151 000 135 000 127 000 115 600 112 700 105 100 102 100 101 800 99 700
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 81 300 76 700 65 200 60 900 58 800 56 600 54 300 53 300 51 600 49 900
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 650 900 4 480 800 12 975 900 12 618 900 3 967 100 12 795 900 13 501 500 13 174 000 13 069 600 12 314 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 271 255 234 224 216 210 70 190 195 201
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 533 16 023 53 569 54 904 17 000 59 141 188 409 67 760 65 496 59 948
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 931 919 883 868 838 - 2 333 839 807 767
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 443 600 3 285 500 3 182 200 3 071 200 2 985 100 2 945 700 3 226 500 3 141 900 3 117 500 2 899 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,03% -67,41% 1,92% 234,93% -70,43% -5,83% 2,44% 0,80% 5,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 203,16% 211,37% 229,08% 245,15% 248,32% 238,42% 227,46% 241,43% 227,62% 257,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 80,15% 78,47% 24,83% 24,39% 79,40% 23,86% 23,87% 23,80% 23,77% 23,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,74% 22,69% 22,74% 29,99%
Rörelsekapital/omsättning 3,54% 3,05% 1,22% 1,13% -1,08% 0,06% 1,05% 2,88% 2,66% 1,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,31% 37,61% 41,35% 43,81% 44,72% 46,49% 50,83% 53,96% 49,36% 48,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,04% 113,16% 119,14% 120,19% 93,88% 101,05% 120,32% 163,55% 150,20% 138,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...