Visa allt om Aktiebolaget Trav och Galopp

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 435 000 4 162 000 4 209 400 4 085 800 12 535 100 12 231 100 3 671 900 12 419 600 13 188 600 12 874 400
Övrig omsättning 957 000 839 000 671 000 621 300 656 000 571 100 372 900 459 700 398 700 378 700
Rörelseresultat (EBIT) 1 501 000 3 467 000 3 372 100 3 204 500 3 107 700 2 992 400 2 902 200 2 946 400 3 130 300 3 052 400
Resultat efter finansnetto 1 504 000 3 471 000 3 373 300 3 204 600 3 111 000 2 998 800 2 913 900 2 962 500 3 148 300 3 064 300
Årets resultat 1 162 000 -127 000 99 000 8 600 25 700 10 900 -52 700 -125 700 18 900 26 900
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 643 000 1 130 000 652 400 554 100 506 500 481 800 598 200 607 000 608 800 360 300
Omsättningstillgångar 1 614 000 963 000 1 094 300 1 058 000 944 500 838 800 606 600 659 200 800 100 933 600
Tillgångar 3 257 000 2 093 000 1 746 700 1 612 100 1 451 000 1 320 600 1 204 800 1 266 200 1 408 900 1 293 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 773 000 544 000 671 100 572 000 563 400 537 700 526 800 579 500 705 200 686 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100
Långfristiga skulder 1 375 000 524 000 31 200 36 100 43 400 50 700 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 109 000 1 026 000 1 044 400 1 004 000 844 200 732 200 677 900 686 600 703 600 607 600
Skulder och eget kapital 3 257 000 2 093 000 1 746 700 1 612 100 1 451 000 1 320 600 1 204 800 1 266 200 1 408 900 1 293 900
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 4 000 18 000 19 700 7 500 7 200 9 200 8 200 5 800 5 400 5 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 47 000 205 000 179 300 174 500 157 800 146 400 133 600 131 400 123 500 119 900
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 13 000 111 000 94 200 88 200 76 300 70 800 67 400 65 300 62 900 61 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 392 000 5 001 000 4 880 400 4 707 100 13 191 100 12 802 200 4 044 800 12 879 300 13 587 300 13 253 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 433 301 271 299 281 272 255 252 242 232
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 242 13 827 15 533 13 665 44 609 44 967 14 400 49 284 54 498 55 493
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 982 1 169 1 080 907 863 838 820 - 793 805
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 696 000 3 589 000 3 469 700 3 303 300 3 205 400 3 095 300 3 000 800 2 946 400 3 240 400 3 148 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,56% -1,13% 3,03% -67,41% 2,49% 233,10% -70,43% -5,83% 2,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,67% 165,98% 193,26% 198,99% 214,64% 227,35% 241,99% 234,05% 223,50% 236,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,27% 83,47% 80,19% 78,51% 24,85% 24,55% 79,40% 23,86% 23,88% 23,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,53% 23,41%
Rörelsekapital/omsättning 11,39% -1,51% 1,19% 1,32% 0,80% 0,87% -1,94% -0,22% 0,73% 2,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,73% 25,99% 38,42% 35,48% 38,83% 40,72% 43,73% 45,77% 50,05% 53,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,54% 93,86% 104,78% 105,38% 111,88% 114,56% 89,48% 96,01% 113,72% 153,65%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 346 000 4 162 000 4 209 400 4 085 800 12 535 100 12 298 400 3 671 900 12 419 600 13 188 600 12 874 400
Övrig omsättning 851 000 600 000 441 500 395 000 440 800 320 500 295 200 376 300 312 900 299 600
Rörelseresultat (EBIT) 1 548 000 3 466 000 3 370 400 3 202 600 3 105 300 2 989 700 2 902 000 2 945 700 3 129 300 3 052 500
Resultat efter finansnetto 1 557 000 3 471 000 3 373 200 3 204 600 3 110 900 2 998 700 2 913 900 2 962 300 3 147 900 3 064 000
Årets resultat 284 000 -127 000 99 000 8 700 25 700 10 900 -52 700 -125 800 18 600 26 700
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 496 000 1 019 000 520 400 445 900 409 200 397 200 564 800 570 800 565 300 313 600
Omsättningstillgångar 1 632 000 1 004 000 1 140 300 1 070 900 949 300 826 400 609 300 672 100 818 800 955 800
Tillgångar 3 128 000 2 023 000 1 660 700 1 516 800 1 358 500 1 223 600 1 174 100 1 242 900 1 384 100 1 269 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 827 000 543 000 669 500 570 400 561 700 536 000 525 100 577 800 703 600 685 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 073 000 499 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 028 000 982 000 991 200 946 400 796 800 687 600 649 000 665 100 680 500 584 400
Skulder och eget kapital 3 128 000 2 023 000 1 660 700 1 516 800 1 358 500 1 223 600 1 174 100 1 242 900 1 384 100 1 269 400
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 18 000 18 000 17 900 5 700 5 300 4 900 6 600 4 200 3 900 4 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 214 000 176 000 152 400 151 000 135 000 127 000 115 600 112 700 105 100 102 100
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 110 000 97 000 81 300 76 700 65 200 60 900 58 800 56 600 54 300 53 300
Utdelning till aktieägare 104 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 197 000 4 762 000 4 650 900 4 480 800 12 975 900 12 618 900 3 967 100 12 795 900 13 501 500 13 174 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 347 301 271 255 234 224 216 210 70 190
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 525 13 827 15 533 16 023 53 569 54 904 17 000 59 141 188 409 67 760
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 032 1 017 931 919 883 868 838 - 2 333 839
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 692 000 3 555 000 3 443 600 3 285 500 3 182 200 3 071 200 2 985 100 2 945 700 3 226 500 3 141 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,42% -1,13% 3,03% -67,41% 1,92% 234,93% -70,43% -5,83% 2,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,10% 171,68% 203,16% 211,37% 229,08% 245,15% 248,32% 238,42% 227,46% 241,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,06% 83,45% 80,15% 78,47% 24,83% 24,39% 79,40% 23,86% 23,87% 23,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,74% 22,69%
Rörelsekapital/omsättning 13,90% 0,53% 3,54% 3,05% 1,22% 1,13% -1,08% 0,06% 1,05% 2,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,44% 26,84% 40,31% 37,61% 41,35% 43,81% 44,72% 46,49% 50,83% 53,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,75% 102,24% 115,04% 113,16% 119,14% 120,19% 93,88% 101,05% 120,32% 163,55%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...