Visa allt om Gipa Invest AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 4 463 5 089 5 589 3 908 4 938 4 089 4 571 4 717 2 993 6 326
Övrig omsättning 851 356 209 155 30 292 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 726 736 1 414 1 348 1 024 873 482 1 206 824 355
Resultat efter finansnetto 817 789 1 605 1 357 1 043 940 458 1 199 821 343
Årets resultat 650 619 1 239 1 058 817 729 352 1 093 821 343
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 852 1 655 1 534 716 719 815 1 040 363 146 131
Omsättningstillgångar 1 602 1 585 1 783 1 811 1 453 1 290 817 1 983 1 430 738
Tillgångar 3 455 3 241 3 318 2 527 2 173 2 105 1 857 2 347 1 576 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 934 1 284 1 369 1 180 996 879 747 1 295 942 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 50 50 94 0 0
Kortfristiga skulder 1 521 1 957 1 949 1 347 1 177 1 176 1 061 958 634 516
Skulder och eget kapital 3 455 3 241 3 318 2 527 2 173 2 105 1 857 2 347 1 576 869
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 626 366 120 0 200 210 614 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 037 1 776 1 908 1 203 1 603 1 330 1 486 1 263 875 722
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 665 725 674 424 638 471 581 441 303 227
Utdelning till aktieägare 0 0 180 750 500 700 600 900 500 0
Omsättning 5 314 5 445 5 798 4 063 4 968 4 381 4 571 4 717 2 993 6 326
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 6 6 6 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 638 848 932 651 823 682 762 1 179 748 1 582
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 482 455 274 414 338 455 491 310 239
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 907 915 1 503 1 392 1 088 949 569 1 315 865 390
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,30% -8,95% 43,01% - 20,76% -10,54% -3,10% 57,60% -52,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,94% 24,56% 49,97% 53,70% 48,00% 45,46% 25,96% 51,38% 52,28% 40,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,53% 15,64% 29,67% 34,72% 21,12% 23,40% 10,54% 25,57% 27,53% 5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,80% 99,80% 99,91% 99,54% 99,76% 99,83% 99,89% 99,75% 99,40% 34,07%
Rörelsekapital/omsättning 1,81% -7,31% -2,97% 11,87% 5,59% 2,79% -5,34% 21,73% 26,60% 3,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,98% 39,62% 41,26% 46,70% 45,84% 41,76% 40,23% 55,18% 59,77% 40,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,33% 80,99% 91,48% 134,45% 123,45% 109,69% 77,00% 206,99% 225,55% 143,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!