Visa allt om BCK Handels AB
Visa allt om BCK Handels AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 12 22 41 17 42 5 10 9 14 0
Övrig omsättning - - 57 - 8 255 3 965 300 404 314
Rörelseresultat (EBIT) -83 -78 -164 -279 -300 -113 3 590 -129 -38 -115
Resultat efter finansnetto -72 -69 -155 -267 325 259 3 891 97 -212 6 432
Årets resultat 234 218 -6 -13 254 251 2 277 133 -192 6 600
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 641 17 711 17 780 18 450 18 521 19 053 15 827 6 076 14 776 13 575
Omsättningstillgångar 558 624 684 164 414 2 430 5 446 11 204 2 545 4 051
Tillgångar 18 199 18 335 18 464 18 614 18 936 21 482 21 272 17 280 17 321 17 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 681 17 447 17 229 17 235 17 248 19 094 18 843 16 565 16 432 16 624
Obeskattade reserver 487 858 1 208 1 357 1 613 1 603 1 627 756 793 844
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Kortfristiga skulder 20 19 16 10 64 775 792 -54 84 147
Skulder och eget kapital 18 199 18 335 18 464 18 614 18 936 21 482 21 272 17 280 17 321 17 626
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - 7 - 0 52 52 51 54 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 10 38 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 10 13 15 50 78 77 80 69
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 22 98 17 50 260 3 975 309 418 314
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 21 9 21 3 5 5 7 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 9 11 27 51 65 64 67 56
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -8 -94 -207 -228 -54 3 648 -47 48 -22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,45% -46,34% 141,18% -59,52% 740,00% -50,00% 11,11% -35,71% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,40% -0,38% -0,84% -1,43% 1,74% 1,21% 18,30% 0,56% 0,18% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -600,00% -313,64% -378,05% -1 570,59% 785,71% 5 180,00% 38 920,00% 1 066,67% 221,43% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,00% 77,27% 73,17% 58,82% 69,05% 60,00% 90,00% 88,89% 50,00% -
Rörelsekapital/omsättning 4 483,33% 2 750,00% 1 629,27% 905,88% 833,33% 33 100,00% 46 540,00% 125 088,89% 17 578,57% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,24% 98,81% 98,41% 98,28% 97,36% 94,38% 94,22% 99,09% 98,16% 97,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 780,00% 3 268,42% 4 231,25% 1 570,00% 628,12% 313,03% 687,12% - 3 026,19% 2 753,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...