Visa allt om Golvet Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 96 921 76 327 59 879 64 891 88 034 83 094 80 875 84 098 88 328 99 341
Övrig omsättning 7 081 3 056 2 982 2 407 2 797 429 3 187 363 1 328
Rörelseresultat (EBIT) 3 474 4 896 6 022 4 091 433 -6 123 -6 480 -3 249 -2 976 242
Resultat efter finansnetto 8 806 5 187 5 632 3 779 215 -6 222 -6 921 -3 471 -3 794 257
Årets resultat 8 046 7 831 5 833 3 910 215 -6 022 -5 991 -3 471 -3 794 257
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 525 7 198 3 847 2 992 2 946 2 966 3 054 2 734 2 763 659
Omsättningstillgångar 25 960 18 577 20 173 18 582 23 881 12 617 15 737 19 493 13 342 19 238
Tillgångar 37 485 25 775 24 020 21 574 26 827 15 584 18 791 22 227 16 104 19 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 096 11 349 7 818 4 985 1 076 861 2 833 3 025 146 3 940
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 250 250 100 0 300 400 400 400 400 400
Långfristiga skulder 8 441 1 953 0 0 0 0 0 413 963 26
Kortfristiga skulder 17 698 12 223 16 102 16 589 25 451 14 323 15 558 18 390 14 596 15 531
Skulder och eget kapital 37 485 25 775 24 020 21 574 26 827 15 584 18 791 22 227 16 104 19 897
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 519 1 543 1 240 - 339 903 903 786 398 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 839 16 612 16 902 18 564 20 412 21 316 22 173 21 484 21 564 25 578
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 568 6 680 6 917 7 029 7 690 9 651 9 024 7 967 7 862 9 202
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 104 002 79 383 62 861 67 298 90 831 83 523 80 878 84 285 88 691 100 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 48 44 46 48 57 57 51 56 79
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 731 1 590 1 361 1 411 1 834 1 458 1 419 1 649 1 577 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 683 642 583 570 610 573 577 596 546 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 701 4 978 6 079 4 134 495 -6 035 -6 371 -3 114 -2 853 376
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,98% 27,47% -7,72% -26,29% 5,95% 2,74% -3,83% -4,79% -11,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,17% 20,70% 25,08% 19,46% 1,99% -39,29% -36,08% -14,58% -21,97% 2,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,35% 6,99% 10,06% 6,47% 0,61% -7,37% -8,38% -3,85% -4,01% 0,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,18% 57,17% 61,90% 57,61% 42,51% 40,22% 41,10% 41,41% 41,91% 43,64%
Rörelsekapital/omsättning 8,52% 8,32% 6,80% 3,07% -1,78% -2,05% 0,22% 1,31% -1,42% 3,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,60% 44,03% 32,55% 23,11% 4,01% 5,52% 15,08% 13,61% 0,91% 19,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,34% 148,29% 121,83% 108,78% 91,93% 85,32% 98,37% 103,57% 88,35% 121,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!