Visa allt om P.O.Melanders Åkeri Aktiebolag
Visa allt om P.O.Melanders Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 021 2 541 2 301 2 024 1 643 1 643 1 414 1 553 3 283 3 493
Övrig omsättning 81 90 75 32 - - - 387 43 -
Rörelseresultat (EBIT) 82 53 112 120 215 53 -44 273 -224 296
Resultat efter finansnetto 50 21 82 115 213 43 -47 274 -261 227
Årets resultat 37 90 60 66 112 31 2 96 35 160
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 785 1 959 1 844 844 675 765 785 743 515 1 939
Omsättningstillgångar 670 815 700 696 760 542 452 618 556 264
Tillgångar 2 455 2 774 2 544 1 541 1 435 1 306 1 237 1 361 1 071 2 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 107 1 095 1 029 995 954 842 891 888 793 757
Obeskattade reserver 78 78 175 175 150 90 90 140 0 311
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 682 886 951 159 149 158 73 72 72 629
Kortfristiga skulder 587 715 388 212 182 216 183 260 207 506
Skulder och eget kapital 2 455 2 774 2 544 1 541 1 435 1 306 1 237 1 361 1 071 2 203
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 252 235 271 229
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 064 932 796 686 464 576 291 361 608 806
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 347 218 201 184 174 204 201 223 330 360
Utdelning till aktieägare 25 25 25 25 25 0 80 0 0 0
Omsättning 3 102 2 631 2 376 2 056 1 643 1 643 1 414 1 940 3 326 3 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 007 847 1 151 1 012 822 822 707 777 1 094 1 164
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 393 509 438 327 399 383 418 409 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 392 345 291 280 328 161 59 357 -152 591
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,89% 10,43% 13,69% 23,19% 0,00% 16,20% -8,95% -52,70% -6,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,34% 1,91% 4,44% 7,85% 15,33% 4,13% -3,56% 20,65% -20,82% 13,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,71% 2,09% 4,91% 5,98% 13,39% 3,29% -3,11% 18,09% -6,79% 8,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,47% 60,61% 58,58% 61,31% 67,07% 64,27% 64,57% 58,08% 40,27% 61,75%
Rörelsekapital/omsättning 2,75% 3,94% 13,56% 23,91% 35,18% 19,84% 19,02% 23,05% 10,63% -6,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,57% 41,67% 45,81% 72,94% 74,18% 69,55% 77,39% 72,65% 74,04% 44,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,14% 113,99% 180,41% 328,30% 417,58% 250,93% 246,99% 237,69% 268,60% 52,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...