Visa allt om Kindbergs Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Kindbergs Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 478 3 700 3 080 3 534 14 589 2 680 3 273 1 855 2 000 2 206
Övrig omsättning 4 - - - 189 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -852 816 429 -235 -1 180 -3 564 1 435 458 632 969
Resultat efter finansnetto -860 816 423 -244 -1 173 3 223 1 429 446 619 909
Årets resultat 1 058 516 483 26 -1 106 2 923 1 701 768 357 926
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 439 501 431 276 3 796 7 149 508 389 430 453
Omsättningstillgångar 31 602 34 788 16 154 14 629 9 978 21 624 9 530 5 711 5 028 5 933
Tillgångar 32 041 35 289 16 585 14 905 13 774 28 773 10 038 6 100 5 458 6 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 378 5 320 5 313 5 331 5 805 7 411 4 987 3 786 3 669 3 812
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 663 29 969 11 272 9 575 7 969 21 363 5 050 2 314 1 789 2 575
Skulder och eget kapital 32 041 35 289 16 585 14 905 13 774 28 773 10 038 6 100 5 458 6 387
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 12 82 132 132 132 132 110 132 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 256 1 140 1 047 1 054 849 620 463 424 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 441 412 401 447 424 333 267 255 216
Utdelning till aktieägare 1 000 0 509 0 0 0 0 0 650 0
Omsättning 2 482 3 700 3 080 3 534 14 778 2 680 3 273 1 855 2 000 2 206
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 496 740 616 707 2 918 536 818 464 667 1 103
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 355 331 319 332 284 278 211 272 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -783 897 503 -205 -1 151 -3 531 1 473 498 675 1 029
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,03% 20,13% -12,85% -75,78% 444,37% -18,12% 76,44% -7,25% -9,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,66% 2,35% 2,65% -1,52% -8,37% 11,24% 14,35% 7,52% 11,80% 15,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -34,38% 22,41% 14,25% -6,42% -7,90% 120,63% 44,00% 24,74% 32,20% 44,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 239,67% 130,24% 158,51% 143,01% 13,77% 9,74% 136,88% 183,13% 161,95% 152,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,91% 15,08% 32,03% 35,77% 42,14% 25,76% 49,68% 62,07% 67,22% 59,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,14% 116,08% 143,31% 152,78% 125,21% 101,22% 188,71% 246,80% 281,05% 230,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...