Visa allt om Mörsils Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Mörsils Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 555 8 609 8 173 6 050 4 550 7 114 6 586 11 373 13 482 4 057
Övrig omsättning 333 69 - 288 1 285 229 171 1 705 2 340 869
Rörelseresultat (EBIT) 1 034 653 503 256 246 -395 400 2 635 2 557 613
Resultat efter finansnetto 959 519 368 154 112 -523 276 2 420 1 981 525
Årets resultat 740 397 281 109 75 91 520 957 703 375
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 260 7 049 8 209 5 712 5 644 7 500 8 467 12 915 13 569 7 717
Omsättningstillgångar 2 143 2 777 2 983 1 370 1 532 2 213 1 905 2 566 3 400 2 671
Tillgångar 9 403 9 826 11 192 7 082 7 176 9 713 10 371 15 480 16 969 10 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 584 3 844 3 447 3 166 3 057 2 982 2 891 2 371 1 414 761
Obeskattade reserver 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 2 010 2 460 1 380 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 570 2 060 2 720 1 108 947 1 085 1 757 3 900 6 260 4 195
Kortfristiga skulder 1 918 2 592 3 695 1 479 1 842 4 316 3 714 6 749 7 914 5 033
Skulder och eget kapital 9 403 9 826 11 192 7 082 7 176 9 713 10 371 15 480 16 969 10 389
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 043 1 166 0 0 250 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 250 125
Löner till övriga anställda - 1 518 1 601 1 067 - 0 1 169 1 975 1 873 350
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 499 526 389 359 406 451 769 837 472
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 6 888 8 678 8 173 6 338 5 835 7 343 6 757 13 078 15 822 4 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 4 4 5 5 8 8 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 639 2 152 1 635 1 513 1 138 1 423 1 317 1 422 1 685 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 510 438 371 376 318 351 362 393 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 616 2 091 2 080 1 555 1 646 1 547 2 247 4 891 4 552 846
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,86% 5,33% 35,09% 32,97% -36,04% 8,02% -42,09% -15,64% 232,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,01% 6,65% 4,51% 3,61% 3,53% -4,06% 3,86% 17,18% 15,30% 6,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,79% 7,59% 6,18% 4,23% 5,56% -5,54% 6,07% 23,39% 19,26% 15,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 47,95% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,43% 2,15% -8,71% -1,80% -6,81% -29,56% -27,47% -36,78% -33,48% -58,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,78% 49,68% 40,07% 59,35% 56,26% 40,79% 42,16% 27,03% 14,19% 10,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,71% 106,13% 80,00% 91,48% 82,25% 49,72% 48,98% 37,25% 42,96% 53,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...