Visa allt om Atrium Ljungberg AB
Visa allt om Atrium Ljungberg AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 563 000 2 299 000 2 467 500 2 311 300 2 361 500 2 077 700 2 018 100 1 936 000 1 979 600 1 854 693
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 552 000 1 348 000 1 348 800 1 266 500 1 246 800 1 176 500 1 053 500 982 000 999 500 884 336
Resultat efter finansnetto 3 110 000 3 436 000 3 430 500 818 400 1 279 100 875 000 1 020 100 1 273 000 667 400 537 247
Årets resultat 2 559 000 2 681 000 2 783 500 645 200 1 108 300 1 030 800 753 700 976 000 186 900 -402 401
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 276 000 36 368 000 31 152 400 28 482 200 25 320 700 24 907 500 22 337 500 20 495 000 19 175 600 19 531 808
Omsättningstillgångar 2 487 000 633 000 794 800 793 400 1 509 600 559 400 838 300 715 000 656 600 593 238
Tillgångar 42 763 000 37 001 000 31 947 200 29 275 600 26 830 300 25 466 900 23 175 800 21 210 000 19 832 200 20 125 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 223 000 16 176 000 13 952 800 11 589 600 11 020 700 10 255 300 9 540 500 9 099 000 8 415 600 8 495 786
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 531 000 0 3 275 300 2 677 500 2 515 700 2 470 400 2 614 600 0 2 046 100 2 220 041
Långfristiga skulder 16 972 000 18 095 000 11 629 300 10 680 700 10 685 300 9 195 400 8 081 400 9 744 000 6 461 300 6 686 854
Kortfristiga skulder 3 037 000 2 730 000 3 089 800 4 327 800 2 608 600 3 545 800 2 939 300 2 367 000 2 909 200 2 722 365
Skulder och eget kapital 42 763 000 37 001 000 31 947 200 29 275 600 26 830 300 25 466 900 23 175 800 21 210 000 19 832 200 20 125 046
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 20 000 25 545 16 831 15 646 13 885 12 217 12 070 11 000 10 226 12 938
Varav tantiem till styrelse & VD 0 70 - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 149 000 136 381 130 987 126 558 128 468 115 817 111 943 105 000 98 642 92 915
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 85 000 80 524 70 448 65 196 62 325 56 795 55 539 56 000 54 504 49 806
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 563 000 2 299 000 2 467 500 2 311 300 2 361 500 2 077 700 2 018 100 1 936 000 1 979 600 1 854 693
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 295 281 282 282 285 265 260 251 242 233
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 688 8 181 8 750 8 196 8 286 7 840 7 762 7 713 8 180 7 960
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 861 863 774 735 718 697 691 685 675 668
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 560 000 1 356 000 1 357 100 1 273 000 1 252 900 1 182 600 1 057 800 982 000 1 003 600 888 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,48% -6,83% 6,76% -2,13% 13,66% 2,95% 4,24% -2,20% 6,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,16% 11,16% 12,14% 7,30% 6,47% 6,25% 6,88% 7,60% 5,07% 4,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 136,21% 179,56% 157,21% 92,45% 73,46% 76,57% 79,01% 83,21% 50,82% 48,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,01% 62,85% 57,73% 57,71% 55,40% 59,43% 54,99% 53,62% 53,52% 51,02%
Rörelsekapital/omsättning -21,46% -91,21% -93,01% -152,92% -46,54% -143,74% -104,11% -85,33% -113,79% -114,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,61% 43,72% 43,67% 39,59% 41,08% 40,27% 41,17% 42,90% 42,43% 42,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,24% 23,19% 25,72% 18,33% 57,87% 15,78% 28,52% 30,21% 22,57% 21,79%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 214 000 343 000 377 700 164 000 171 600 181 000 246 800 264 800 324 900 519 488
Övrig omsättning 225 000 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 90 000 14 000 59 400 1 800 -68 300 -127 700 80 800 96 000 104 900 94 359
Resultat efter finansnetto 353 000 744 000 726 000 661 700 177 300 1 554 800 169 900 147 300 1 264 600 70 451
Årets resultat 688 000 678 000 553 000 521 500 205 700 1 617 200 58 400 106 900 1 281 400 15 200
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 535 000 1 958 000 4 051 200 3 796 500 3 542 100 7 546 700 7 836 100 7 598 700 7 463 000 7 277 836
Omsättningstillgångar 22 617 000 20 575 000 14 721 300 13 999 900 13 695 000 7 172 100 3 898 700 4 140 900 4 056 700 3 844 241
Tillgångar 25 151 000 22 533 000 18 772 500 17 796 400 17 237 100 14 718 800 11 734 800 11 739 600 11 519 700 11 122 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 764 000 - 7 401 300 7 288 000 6 868 400 7 033 600 5 591 100 5 995 800 6 093 500 4 977 857
Obeskattade reserver 61 000 50 000 41 500 36 100 25 800 9 800 21 400 29 100 27 900 95 185
Avsättningar (tkr) 98 000 277 000 257 600 235 500 212 800 209 200 200 900 234 400 188 800 164 741
Långfristiga skulder 13 571 000 11 311 000 8 934 400 7 375 300 6 791 300 4 647 700 4 184 800 3 903 100 3 045 800 2 706 934
Kortfristiga skulder 3 657 000 3 293 000 2 137 700 2 861 500 3 338 800 2 818 500 1 736 600 1 577 200 2 163 700 3 177 360
Skulder och eget kapital 25 151 000 22 533 000 18 772 500 17 796 400 17 237 100 14 718 800 11 734 800 11 739 600 11 519 700 11 122 077
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 20 000 25 545 16 831 15 646 13 885 12 217 12 070 10 983 10 226 12 938
Varav tantiem till styrelse & VD 0 70 - - - 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 95 000 87 229 78 438 72 292 70 992 65 891 64 552 63 313 62 403 56 380
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 62 000 60 027 49 293 44 488 40 005 37 442 37 922 39 306 40 581 34 629
Utdelning till aktieägare 599 000 526 222 472 934 439 628 396 979 370 947 338 408 312 377 292 853 260 314
Omsättning 439 000 343 000 377 700 164 000 171 600 181 000 246 800 264 800 324 900 519 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 180 171 157 152 150 143 140 144 142 133
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 189 2 006 2 406 1 079 1 144 1 266 1 763 1 839 2 288 3 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 011 921 871 833 808 818 789 797 782
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 110 000 33 000 79 200 19 300 -51 300 -110 600 102 000 116 800 125 500 114 703
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,61% -9,19% 130,30% -4,43% -5,19% -26,66% -6,80% -18,50% -37,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,36% 5,16% 6,14% 6,28% 3,54% 13,37% 4,08% 3,81% 12,53% 2,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 512,62% 339,07% 305,11% 681,83% 355,48% 1 087,62% 193,96% 168,84% 444,41% 45,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 78,13% 79,35% 33,23% -3,61% 45,64% 50,45% 53,29% 47,03% 25,96%
Rörelsekapital/omsättning 8 859,81% 5 038,48% 3 331,64% 6 791,71% 6 035,08% 2 405,30% 876,05% 968,16% 582,64% 128,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,06% - 39,60% 41,11% 39,96% 47,84% 47,78% 51,26% 53,07% 45,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 618,46% 624,81% 688,65% 489,25% 410,18% 254,47% 224,50% 262,55% 187,49% 120,99%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...