Visa allt om Höjentorps Snickerier Aktiebolag
Visa allt om Höjentorps Snickerier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 396 8 089 7 533 7 105 6 859 7 286 6 507 5 953 6 068 6 291
Övrig omsättning 2 1 18 3 4 - - 1 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 173 133 101 67 2 96 163 74 113 193
Resultat efter finansnetto 171 133 99 65 2 100 162 73 119 180
Årets resultat 132 103 76 50 1 74 150 98 113 162
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 465 471 531 578 555 585 625 655 722
Omsättningstillgångar 2 598 2 236 2 224 2 137 2 032 2 176 1 874 1 765 1 667 1 965
Tillgångar 3 097 2 701 2 695 2 669 2 609 2 731 2 460 2 389 2 322 2 686
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 048 1 947 1 844 1 768 1 718 1 747 1 704 1 554 1 487 1 404
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 43 104 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 049 754 851 900 891 984 755 792 732 1 137
Skulder och eget kapital 3 097 2 701 2 695 2 669 2 609 2 731 2 460 2 389 2 322 2 686
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 736 742 630 684 807 734 649 668 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 264 418 485 560 533 589 524 637 494 1 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 426 400 385 415 428 488 453 460 435 425
Utdelning till aktieägare 51 31 0 0 0 31 31 0 31 31
Omsättning 8 398 8 090 7 551 7 108 6 863 7 286 6 507 5 954 6 075 6 291
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 679 1 618 1 507 1 421 1 372 1 457 1 301 1 191 1 214 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 339 312 324 323 330 377 343 350 320 265
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 254 203 162 133 65 142 218 129 187 266
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,80% 7,38% 6,02% 3,59% -5,86% 11,97% 9,31% -1,90% -3,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,59% 5,00% 3,78% 2,55% 0,19% 3,73% 6,67% 3,18% 5,64% 7,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,06% 1,67% 1,35% 0,96% 0,07% 1,40% 2,52% 1,28% 2,16% 3,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,54% 26,00% 29,06% 30,15% 30,50% 34,09% 35,85% 36,75% 36,96% 34,37%
Rörelsekapital/omsättning 18,45% 18,32% 18,23% 17,41% 16,64% 16,36% 17,20% 16,34% 15,41% 13,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,13% 72,08% 68,42% 66,24% 65,85% 63,97% 69,27% 66,37% 67,26% 56,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,92% 122,55% 136,66% 131,56% 127,38% 139,74% 148,08% 139,27% 141,26% 107,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...